Gemeente Nijmegen

persbericht

 |DATUM NUMMER PERSBERICHT  | |27 april 2004 c035    | 
Voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Geujen, doorkiesnummer 2380

Onderzoek naar kanker in Nijmegen-West afgerond.

Uit recent onderzoek van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC) en het Integraal Kankercentrum Oost (IKO) blijkt, dat het aantal kankergevallen in Nijmegen-West niet duidelijk hoger ligt dan elders in de regio. Long-, mond-, en keelkanker komt in het haven- en industriegebied, in Heesch en Neerbosch wel iets meer voor dan gemiddeld, maar de onderzoekers schrijven dit grotendeels toe aan statistisch toeval en in mindere mate aan leefstijl.

De onderzoekers achten het onwaarschijnlijk dat vervolganalyses over een nog langere periode tot nieuwe inzichten zullen leiden. Zij bevelen dan ook aan dit rapport als een definitief antwoord te zien. Het college onderschrijft deze conclusie maar wil hier nog wel met milieu- en bewonersorganisaties over spreken.

Het onderzoeksrapport vormt de afronding van een hele serie onderzoeken naar het risico van kanker in Nijmegen-West en Weurt. Aanleiding was de onrust tien jaar geleden in Weurt, toen in korte tijd in een klein gebied een aantal mensen aan kanker overleed. Bewoners waren bang dat de oorzaak lag in de uitstoot van bedrijven in de nabije omgeving. De gemeente Nijmegen en Beuningen zagen hierin voldoende aanleiding om in samenwerking met de provincie Gelderland onderzoek te laten doen.

Het UMC en het IKO hebben afgelopen jaren verscheidene onderzoeken uitgevoerd. Inmiddels heeft het UMC een nieuwe methode ontwikkeld, die resultaten met nog hogere betrouwbaarheid oplevert. Het UMC heeft alle cijfers van 1989 tot en met 2001 aan de hand van deze methode opnieuw bekeken en geanalyseerd. Conclusie is, dat in Nijmegen-West het aantal kankergevallen ten opzichte van de rest van Nederland niet duidelijk is verhoogd. Een uitzondering geldt voor het aantal gevallen van long-, mond- en keelkanker in de drie wijken Haven- en industriegebied, Heesch en Neerbosch. Statistisch toeval, het eigen gezondheidsgedrag en arbeidsomgevingsfactoren van de bewoners lijken hiervoor als verklaring meer voor de hand te liggen dan de invloed van de woonomgeving. Over de resultaten van het onderzoek zijn de bewoners per brief geïnformeerd.

Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

Telefoon (024) 329 91 11

Telefax (024) 2378

E-mail gemeente@nijmegen.nl


Postadres

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen


---- --
Aan de bewoners van dit adres
Korte Nieuwstraat 6

6511 PP Nijmegen

Telefoon (024) 329 91 11

Telefax (024) 3292981

E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres

Postbus 9105

6500 HG Nijmegen

 |Datum Datum uw brief   |Ons kenmerk  |Contactpersoon   | |22-04-2004      |N700/LD   |      | |Onderwerp      |4.23607   |Doorkiesnummer   | |Rapport vervolg kankeronderzoek |Aantal bijlagen |3292962    | |Weurt en Nijmegen-West   |    |      | 
Geachte mevrouw, heer,

Sinds 1994 wordt er onderzoek gedaan naar het aantal kankergevallen in Weurt en Nijmegen-West. Doel van deze onderzoeken was om na te gaan of er in deze gebieden meer kanker voorkomt dan normaal en of er een relatie is tussen het voorkomen van kanker en het milieu. Van de resultaten van deze onderzoeken bent u de afgelopen jaren regelmatig op de hoogte gehouden.

Inmiddels heeft het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC)een nieuwe, meer nauwkeurige methode ontwikkeld. Deze methode levert een nog grotere mate van betrouwbaarheid aan resultaten op. Alle bij het Integraal Kankercentrum Oost beschikbare cijfers van 1989 tot en met 2001 zijn volgens deze methode opnieuw bekeken en geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek zijn nu beschikbaar.

Uit dit onderzoek is gebleken, dat er géén sprake is van zogenoemde kankerclustergebieden (gebieden met opvallend meer kanker) in Nijmegen-West en Weurt. Wel constateren de onderzoekers een lichte verhoging van het aantal gevallen van long-, mond-, en keelkanker onder mannen in het Haven- en industriegebied. Verder nemen zij in Hees, een deel van Neerbosch en het Haven- en industriegebied een verhoging van het aantal gevallen van longkanker onder vrouwen waar. Het aantal gevallen is dus iets hoger dan het gemiddelde in Nederland.

Volgens de onderzoekers zeggen deze verhogingen niets over de mogelijke oorzaken van de long-, mond- en keelkanker. De onderzoekers schrijven de verhoging voor een belangrijk deel toe aan toeval en in mindere mate aan leefstijl.

De onderzoekers geven in hun rapport aan dat het onwaarschijnlijk is dat de analyses over een nog langere periode tot nieuwe inzichten zullen leiden. Zij bevelen dan ook aan dit rapport als een definitief antwoord te zien. Het college wil deze aanbeveling overnemen. Het college neemt echter pas een definitief standpunt in als zij met de milieu- en bewonersorganisaties heeft overlegd.

Deze organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij de verschillende onderzoeken. Ook deze keer betrekken wij hen nauw bij de bespreking van de resultaten en het vervolg daarop. Op 12 mei 2004 vindt een bijeenkomst plaats met deze organisaties. Zij ontvangen daarvoor nog een uitnodiging.

Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De komende maanden bekijken wij hoe dit het beste kan gebeuren. U ontvangt hierover in het najaar 2004 nader bericht.

Wij begrijpen dat deze brief misschien vragen bij u oproept. U kunt uw vragen telefonisch of via e-mail stellen. Voor telefonische reacties en vragen is een telefonisch spreekuur ingesteld van maandag 26 april tot en met donderdag 29 april van 10 uur tot 11 uur, telefoon 024-3292962. U kunt uw reacties en vragen ook mailen naar gemeente@nijmegen.nl. Uw reacties worden in het overleg met de milieu- en bewonersorganisaties meegenomen.

Het rapport "Het risico voor kanker in Beuningen en Nijmegen-West in de periode 1989 tot en met 2001" is vanaf maandag 26 april in te zien of te verkrijgen bij het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, Stadswinkel, Mariënbeurs 75 (openingstijden: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9-17 uur,en donderdag van 13-20 uur). U kunt het rapport ook vinden op onze website www.nijmegen.nl.

Hoogachtend,
college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen,

De Burgemeester, De Secretaris,

mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers


---- --

Deel: ' Onderzoek naar kanker in Nijmegen-West afgerond '
Lees ook