Provincie Friesland

Persberichten

Provincie geeft opdracht tot onderzoek naar legionellabacterie in Friese sauna's

Het Provinciaal Bestuur heeft vanochtend besloten om opdracht te geven om op zo kort mogelijke termijn een gericht onderzoek te starten naar de legionellabacterie in inrichtingen waarvoor de Provincie toezichthouder is in het kader van de wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ). Concreet gaat het om maximaal 70 zwembaden en/of sauna's in Fryslân, die zo snel mogelijk bemonsterd zullen worden.

Het Provinciaal Bestuur heeft dit besluit genomen na overleg met de Inspectie Volksgezondheid en de Inspectie Milieuhygiëne. De betreffende exploitanten zullen per brief worden geïnformeerd over dit besluit en zo mogelijk ook over het moment en de wijze waarop de monsterneming zal plaatsvinden. Verder zal de exploitanten aangeraden worden om buiten de bekende installaties die vallen onder het toezicht van de WHVZ ook gericht aandacht te besteden aan de ontsmetting van bijvoorbeeld voetbaden en dompelbaden, omdat die mogelijk een tot nu toe onderschatte besmettingsbron kunnen vormen.

De achtergrond voor dit besluit wordt gevormd door de analyseresultaten van de monsternemingen in sauna 'De Woudfennen' in Scharsterbrug, die gisteren bekend zijn geworden. In die monsters werd een virulent type legionellabacterie aangetroffen. Vanuit oogpunt van de volksgezondheid wordt het daarom verstandig geacht om vergelijkbare inrichtingen nu ook gericht te bemonsteren.

Ondertussen is bij sauna 'De Woudfennen' gisteren en vannacht hard gewerkt aan het ontsmetten van alle installaties en baden. Vanochtend zijn opnieuw monsters genomen waarvan de resultaten nu moeten worden afgewacht. Ondertussen blijft deze sauna uiteraard gesloten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar legionellabacterie in Friese sauna's '
Lees ook