Universiteit van Amsterdam


Sociale partners moeten bij regionaal arbeidsvoorzieningsbeleid betrokken worden

Onderzoek naar machtsprocessen in het arbeidsvoorzieningsbeleid

Persbericht 13 januari 2000

The European Network University, een project van de Universiteit van Amsterdam, geeft op woensdag 15 december een online workshop op Internet over de Nieuwe Economie. Van 9.00 tot 21.00 uur kan iedereen gratis inloggen op de website www.netuni.nl. Deelnemers maken in een speelse omgeving kennis met het begrip Nieuwe Economie en de kernthema's in het debat daarover. Deelnemers kunnen met verschillende opdrachten maken. Twintig economie-experts beantwoorden de opdrachten. Onder de experts bevinden zich mensen uit het bedrijfsleven en verschillende UvA-hoogleraren, zoals Annemieke Roobeek en Karel van Wolferen, die deelneemt in Japan.

Nieuwe Economie
In de huidige discussie tussen de overheid en de sociale partners over het beleid van de arbeidsvoorziening ligt de nadruk op de uitvoering van het beleid. Werkgevers en werknemers pleiten voor een privatisering van de uitvoering, terwijl de overheid voor een publieke uitvoering is. Volgens Els Sol, onderzoeker aan het Hugo Sinzheimer Instituut van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, veronachtzaamt deze discussie de noodzaak van samenwerking. Zij pleit voor een regionaal arbeidsvoorzieningsbeleid. Een dergelijk decentraal beleid biedt volgens haar de beste garantie dat niet de uitkering maar de behoeften van de arbeidsmarkt centraal staan. In haar proefschrift Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners onderzocht Els Sol de machtsprocessen tussen de overheid en sociale partners in het arbeidsvoorzieningsbeleid en de mechanismen die in deze processen werkzaam zijn. Donderdag 13 januari promoveert zij met dit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. De promotie vindt plaats in de Aula van de UvA, Singel 411 en begint om 15.00 uur.

In de huidige discussie over het te voeren arbeidsmarkt- en sociale zekerheidsbeleid graven de partijen zich in rond het primaat van de uitvoering. Werkgevers en werknemers hebben sterke voorkeur voor privatisering van de uitvoering, de overheid is voorstander van publieke uitvoering. De politiek raakt in dit conflict verstrikt in politieke compromissen en haalbaarheidseisen, terwijl de sociale partners vrezen de greep op de werknemersverzekeringen te verliezen. Door getouwtrek om de verdeling van de verantwoordelijkheid over de uitvoering, raakt de inhoudelijke discussie over de vraag hoe de werking van de arbeidsmarkt verbeterd kan worden, ondergesneeuwd. In de drie functies die de kern van het arbeidsvoorzienings- en sociale zekerheidsbeleid uitmaken, te weten bemiddeling, toeleiding en uitkering, heeft de nadruk in Nederland van oudsher steeds op de uitkeringsfunctie gelegen. Het beleid inzake de uitkering heeft zich, anders dan in veel andere Europese landen, gescheiden ontwikkeld van het beleid inzake de bemiddeling en toeleiding. Met de wens tot integratie van deze functies in een samenhangend beleid is nu de strijd om de zeggenschap ontbrand.

Het proefschrift van Els Sol gaat over de betekenis van machtsprocessen in het arbeidsvoorzieningsbeleid en over de mechanismen die in deze processen werkzaam zijn. Menig onderzoek op het terrein van de (effecten van) arbeidsmarktbeleid heeft aangetoond dat met dit beleid in het verleden over het algemeen amper resultaat is geboekt. Wat de redenen waren voor het falen van het beleid werd echter veelal niet duidelijk. Tot dusver ontbrak onderzoek naar de wijze waarop arbeidsvoorzieningsbeleid tot stand komt. De studie stelt de vorming van het arbeidsvoorzieningsbeleid en de rol van de belangrijkste actoren op dit terrein centraal. Els Sol ontleedt achterliggende factoren voor het falen, zoals de scheiding tussen de bemiddelings- en uitkeringsfunctie en het daaraan verbonden gebrek aan gezag over het arbeidsvoorzieningsbeleid. Ze betoogt dat de geschiedenis van het arbeidsvoorzienings- en sociale zekerheidsbeleid laat zien dat de overheid en de sociale partners zonder samenwerking op dit terrein de kracht en het draagvlak ontberen voor een effectief beleid. De nadruk op hetzij publiek, hetzij privaat uitvoeren, zo kenmerkend voor de huidige discussie, veronachtzaamt de noodzaak tot samenwerking. De studie pleit voor een regionaal arbeidsvoorzieningsbeleid, waarin de betrokken partijen samenwerken in een regionaal bestuur. Een dergelijk decentraal beleid biedt de beste garantie dat niet de uitkering maar de behoeften van de arbeidsmarkt centraal staan. Daarmee wordt gebroken met de vrijblijvende opzet van adviesraden en centralistische tendensen die de huidige voorstellen op dit terrein kenmerken.

Het proefschrift en een handelseditie verschijnen op 14 januari bij Sdu Uitgevers in de serie Sinzheimer sociale monografieën.

Titel: Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland
Auteur: E. Sol
Omvang: 378 pagina's
ISBN: 90 5409 239 4
Prijs: f 59,00

Deel: ' Onderzoek naar machtsprocessen arbeidsvoorzieningsbeleid '
Lees ook