Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging Belfeld (14-6-2002)In overleg met de VROM-Inspectie gaat het Ministerie van Defensie haar kerosineleiding op een landbouwperceel in het Limburgse Belfeld uitgraven en op mogelijke lekkage controleren. De vermoedelijke lekkage kwam begin deze week aan het licht. De VROM-Inspectie heeft toen het perceel onderzocht naar aanleiding van een klacht door de gebruiker van de grond. Tijdens dat bezoek is een petroleumgeur waargenomen. De VROM-Inspectie heeft daarop direct contact opgenomen met de eigenaar van de leiding, de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) van het Ministerie van Defensie. De pijpleiding was ten tijde van het inspectieonderzoek overigens niet in bedrijf vanwege geplande
onderhoudswerkzaamheden.

Onderzoek
DPO gaat op korte termijn onder toezicht van de VROM-Inspectie en de gemeente Venlo de pijpleiding onderzoeken en de aard en omvang van een mogelijke bodemverontreiniging in kaart brengen. Daarna zal DPO een plan van aanpak voor een eventuele bodemsanering opstellen en ter goedkeuring aan de gemeente Venlo en de VROM-Inspectie voorleggen. Het waterleidingbedrijf WML heeft aangegeven dat er in Belfeld geen waterwingebied is en dat mogelijke lekkage van benzineachtige producten geen gevaar vormt voor waterleidingen in het gebied.
Het Openbaar Ministerie heeft de Politie opgedragen in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de VROM-IOD de toedracht van de zaak te onderzoeken.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1&goto=7686&site=persbericht )


---

Deel: ' Onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging Belfeld '
Lees ook