expostbus51


Ministerie VenW

https://www.minvenw.nl UITBREIDING GEMAALCAP. EN ONDERZ. WATERBEHEER 21STE EEUW

UITBREIDING GEMAALCAPACITEIT EN ONDERZOEK WATERBEHEER IN DE 21STE EEUW

Er komt een onderzoek naar de waterhuishoudkundige inrichting van Nederland voor de 21ste eeuw. Op basis van de resultaten wordt door een onafhankelijke commissie een advies uitgebracht hoe de waterhuishouding van ons land kan worden verbeterd, rekening houdend met de gevolgen van de verwachte bodemdaling, klimaatverandering en zeespiegelstijging. Daarnaast zal op korte termijn de gemaalcapaciteit bij IJmuiden, Nieuwegein en Gouda worden uitgebreid, om de wateroverlast in extreme omstandigheden, zoals in het najaar van 1998, te verminderen.

Dit zei vandaag mevrouw drs. J.M. de Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, bij de presentatie in Scheveningen van Waterkader, de regeringsbeslissing Vierde Nota Waterhuishouding.

Waterkader
De Vierde Nota Waterhuishouding - Waterkader - schetst het waterhuishoudkundig beleid voor de periode 1998-2006. Een goede waterhuishouding is nodig om Nederland veilig en bewoonbaar te houden. Veilig tegen overstromingsgevaar, tegen het gecombineerde gevaar van zeespiegelstijging en bodemdaling. Bewoonbaar door meer samenhang te brengen in het water-, milieu-, natuur,
en ruimtelijk-ordeningsbeleid. De nota beschrijft het waterbeleid op verschillende niveaus; van water in de stad, de grote rivieren tot kust, zee en de oceanen.

Waterkader is via een zogenoemd open planproces tot stand gekomen. Na het verschijnen van het regeringsvoornemen in september 1997 is aan een ieder de gelegenheid gegeven om zijn of haar zienswijze op het voorgenomen beleid kenbaar te maken. Deze inspraak heeft geleid tot enkele wijzigingen. Aan de nota is een actiepuntenlijst toegevoegd. Daarnaast hebben het regeerakkoord van paars-II en de ontwikkelingen rond de wateroverlast in de herfst van 1998 geleid tot aanpassingen van het beleid.

In de regeringsbeslissing is afgesproken dat er in deze kabinetsperiode een bedrag van 115 miljoen gulden beschikbaar is voor de aanpak van de waterbodemproblematiek. Dit geld wordt aangewend voor de realisering van extra stort- en verwerkingscapaciteit. Voor de stimulering van het saneringsprogramma wordt een bedrag uitgetrokken van 5 miljoen gulden, terwijl voor baggerprojecten in de stedelijke wateren een bedrag van 15 miljoen gulden beschikbaar is.

In de Vierde Nota Waterhuishouding zijn tevens extra financiën opgenomen om de grootschalige natuurontwikkeling te stimuleren. Het betreft een bedrag van 700 miljoen tot het jaar 2010. Hiervoor zullen investeringen worden gedaan in de Zuidelijke Delta en het IJsselmeergebied en in herstel- en inrichtingsmaatregelen van de overige wateren.

De subsidieregeling Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (GEVEBE-regeling) wordt met een jaar verlengd. Volgend jaar wordt een nieuwe interdepartementale regeling ingesteld.

Vanuit het buitenland wordt vaak een beroep gedaan op de Nederlandse kennis en expertise op het gebied van waterbouw, waterhuishouding, kustzone- en wetlandbeheer. Dat schept niet alleen mogelijkheden voor de kennisinstituten, bedrijfsleven en adviesbureaus, maar ook voor strategische alliantievorming. Staatssecretaris De Vries zal dit jaar een actieprogramma aan de Tweede Kamer aanbieden met prioriteiten voor de Nederlandse inzet in het buitenland op het gebied van het waterbeheer.

Nog dit jaar verschijnt de derde Kustnota, waarin het dynamisch kustbeheer centraal staat. Daarin wordt ook rekening gehouden met ruimtelijke, economische, natuur, milieu- en veiligheidsbelangen. Tevens bevat deze nota een evaluatie van het kustbeheer van de afgelopen vier jaar.

In Waterkader wordt gepleit voor een betere afstemming tussen het waterbeheer en de ruimtelijke ordening. Bij de ruimtelijke ordening moet het water als een ordenend principe worden beschouwd. Dat geldt feitelijk voor alle watersystemen. Een heel concreet punt hierbij is de reservering van gebieden waar bij uitzonderlijk hoge rivierafvoeren en bij extreme regenval tijdelijke wateropvang kan plaatsvinden ('gecontroleerde overstroming').

Aanpak Wateroverlast
Tegelijk met de Vierde Nota Waterhuishouding en naar aanleiding van de wateroverlast in de herfst van 1998, presenteerde staatssecretaris De Vries vanmiddag de notitie 'Aanpak Wateroverlast'. In aanvulling op het vastgestelde beleid in de Vierde Nota Waterhuishouding, wordt hierin aangegeven dat extra inzet nodig is om de wateroverlast en de daaruit voorkomende schade in de toekomst te beperken. In verband met de recente ervaringen is versnelling en intensivering van het beleid noodzakelijk. Daarom heeft mevrouw De Vries de uitbreiding aangekondigd van de gemaalcapaciteit bij IJmuiden, Nieuwegein en Gouda. Daarnaast zullen voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd voor de uitbreiding van de spui- en gemaalcapaciteit op de Afsluitdijk, in combinatie met eventueel peilaanpassingen, dijkversterking en aanleg van vooroevers.

In opdracht van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen wordt een onderzoek 'Waterbeheer 21ste eeuw' uitgevoerd, onder begeleiding van een commissie van onafhankelijke deskundigen. In het onderzoek worden zowel bestuurlijk-juridische aspecten als (technische) maatregelen aan de regionale en hoofdinfrastructuur meegenomen. Het onderzoek, dat in 2000 wordt afgerond, gaat uit van verschillende scenario.s voor klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. Op basis van de resultaten van het onderzoek zal de commissie aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een advies uitbrengen over de meest wenselijke waterhuishoudkundige inrichting van Nederland voor de korte en lange termijn.

Paul van Hamersveld 070-3517113


10 feb 99 16:40

Deel: ' Onderzoek naar Nederlands waterbeheer in de 21ste eeuw '
Lees ook