Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Regionale cliëntenorganisaties

In opdracht van ZorgOnderzoek Nederland hebben het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit en het Trimbos-instituut onderzoek gedaan naar regionale cliëntenorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Centraal in het onderzoek stond de vraag hoe de infrastructuur van de regionale cliëntenorganisaties zodanig is te verbeteren dat cliënten meer invloed op de kwaliteit van de GGZ kunnen hebben.

Onlangs is het eindrapport verschenen. Het blijkt dat de vraag naar samenhang nadrukkelijk gesteld wordt door andere partijen in de regio, met name de overheid en de zorgverzekeraars. Maar hoe past deze wens in de eigen ontwikkeling van de organisaties? Het onderzoek laat zien dat regionale cliëntenorganisaties op steeds meer terreinen actief worden. In de instellingen hebben cliëntenraden inspraak verworven bij fusies, reorganisaties en het kwaliteitsbeleid. Op regionaal niveau participeren vertegenwoordigers van cliënten in de besluitvorming over de besteding van `zorg-op-maat'-gelden en hebben ze een plaats in de Raden van Advies van zorgkantoren. Regionale afdelingen van landelijke cliënten- en familieorganisaties organiseren lotgenotencontact en voorlichting. Daarnaast zetten cliëntenorganisaties steeds vaker `consumer-run'-projecten op. Cliëntenbelangenbureaus, informatiewinkels, werkprojecten zijn enkele voorbeelden. Kortom: de cliëntenorganisaties vormen een dynamisch geheel, dat in snel tempo aan kracht en betekenis toeneemt.

Toch zijn er een aantal knelpunten. In verschillende regio's staat de cliëntenparticipatie nog in de kinderschoenen. In andere is de betrokkenheid van cliënten een gatenkaas. Men richt zich bijvoorbeeld heel sterk op cliënten in langdurige zorg, maar komt onvoldoende toe aan ouderen, jeugd of psychotherapie. Tegelijkertijd doen andere partijen steeds meer een beroep op de cliëntenorganisaties om hun mening te geven over beleidszaken en inhoudelijke kwesties. De organisaties dreigen daarbij hun prioriteiten uit het oog te verliezen, omdat anderen hun agenda bepalen. Veel organisaties klagen, dat ze onvoldoende aandacht kunnen besteden aan het primaire proces, de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Versnippering van activiteiten is een ander knelpunt.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dan ook dat er behoefte is aan bezinning op het eigen beleid na een periode van onstuimige groei. Bezinning op meer samenwerking is daarbij nodig, omdat bundeling van krachten een deel van de oplossing voor de gesignaleerde knelpunten biedt. Wel moeten de organisaties daarbij de ruimte krijgen om hun eigen samenwerkingsvormen op te zetten. Andere partijen moeten die niet willen opleggen, maar dienen zich te bezinnen op hun mogelijke rol bij het ondersteunen van cliëntenorganisaties. Naast een gebrek aan samenhang spelen er andere knelpunten, als te weinig middelen, te weinig actieve personen en te geringe specifieke deskundigheid op allerlei terreinen waar regionale cliëntenorganisaties actief willen of moeten zijn. Het onderzoeksrapport 'Koersen... naar een infrastructuur van regionale cliëntenorganisaties' kost f 12,50 en is verkrijgbaar bij ZON, Annette Hellinga, telefoon (070) 306 82 31.

Karel Geelen (030) 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Onderzoek naar regionale cliëntenorganisaties ggz '
Lees ook