Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
142

Directie:
voorlichting

15-10-2001

Status:
informatie

Onderzoek naar schoolkosten

Vorig schooljaar waren ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs meer geld kwijt aan school dan in schooljaar 1998-1999. Het gaat dan om bijvoorbeeld excursies, schriften en boeken. Daarom gaat minister Hermans onderzoeken hoe de schoolkosten kunnen worden beheerst. Voor het havo was dit gemiddeld 240 gulden meer en voor het vwo gemiddeld 130 gulden. Vorig schooljaar waren ouders voor boeken op het havo ongeveer 100 gulden en voor het vwo 140 gulden meer kwijt dan in het schooljaar 1998-1999. Wanneer ouders gebruik maken van een boekenfonds zijn zij goedkoper uit. Dit blijkt uit een brief van minister Hermans en onderzoek van het Nibud dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Het ministerie stelt de kerndoelen en de examenprogramma's vast. De scholen bepalen zelf welke leermiddelen er worden gebruikt. De ouders kunnen via de medezeggenschap invloed uitoefenen op de schoolkosten. Uit onderzoek moet straks blijken of dat ook voldoende gebeurt. Daarnaast wordt gekeken naar andere mogelijkheden om de kosten zo laag mogelijk te houden.
Vorig schooljaar bedroegen de gemiddelde schoolkosten voor het vmbo 1040 gulden, voor het havo 1361 gulden en voor het vwo 1372 gulden. In het schooljaar 1998-1999 waren de kosten voor het vbo 1001 gulden, voor mavo 1042 gulden, voor havo 1121 en voor het vwo 1241 gulden. De gemiddelde schoolkosten in de bovenbouw havo en vwo liggen hoger (respectievelijk 1663 gulden en 1654 gulden). Het voorlaatste jaar is een duur jaar voor ouders. De leerlingen maken dan veelal (buitenlandse) schoolreisjes en er moeten boeken worden aangeschaft voor de Tweede Fase. De kosten dalen weer in het examenjaar, omdat dan de boeken uit het vorige jaar worden gebruikt. Ook een excursie is in het examenjaar niet gebruikelijk.

In het schooljaar 1998-1999 betaalden de ouders gemiddeld in het havo 437 gulden voor de boeken. Het afgelopen schooljaar was dat 534 gulden. Voor het vwo was het in 1998-1999 479 gulden en 619 gulden voor het afgelopen schooljaar. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde kosten voor schoolboeken in de tweede fase havo en vwo respectievelijk 666 gulden en 734 gulden per jaar bedragen. Zo'n 73 procent van de ouders maakt gebruik van een boekenfonds. Ouders die er voor kiezen de boeken voor de Tweede Fase via een boekenfonds aan te schaffen zijn in het havo ongeveer 150 gulden en in het vwo ongeveer 320 gulden goedkoper uit.

Minister Hermans is geen voorstander van automatische koppeling tussen de ontwikkeling van de schoolkosten en de bijdrage uit de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Dit zou elke rem op kostenbeheersing van de school en ouders wegnemen. Met ingang van 1 augustus 2001 geldt de nieuwe wet. Met deze wet is de bijdrage in de schoolkosten fors verhoogd en komen meer ouders in aanmerking voor zo'n bijdrage. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal schoolgaande kinderen in het gezin. Ouders met een inkomen tot 54.982 gulden hebben recht op een volledige bijdrage. Voor het vmbo en onderbouw havo/vwo is de bijdrage 1112 gulden per jaar. Voor bovenbouw havo/vwo is de tegemoetkoming 1262 gulden per jaar. In het middelbaar beroepsonderwijs is dat 1863 gulden. Is het inkomen hoger dan 54.982 gulden dan geldt: hoe hoger het inkomen, hoe lager de tegemoetkoming.

omhoog laatst bijgewerkt 15-10-2001
Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Onderzoek naar schoolkosten '
Lees ook