Gemeente Dordrecht


---

Onderzoek naar veiligheid spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht van start

Vincent Brinkhof
De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht hebben het onderzoeksinstituut TNO en de Technische Universiteit Delft opdracht gegeven te onderzoeken hoe de effecten van een ongeval met gevaarlijke stoffen op het spoor zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. De gemeenten willen de gebieden langs het spoor gaan ontwikkelen, maar lopen aan tegen de risico's die het vervoer van gevaarlijke stoffen over dat spoor met zich meebrengt. Met de uitkomsten van het onderzoek willen de gemeenten een afweging kunnen maken tussen enerzijds veiligheid en anderzijds economische en ruimtelijke ontwikkeling. Half 2003 zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

Voor hulpverleningsorganisaties, zoals de Brandweer, is vooral het effect van een ongeval van belang. Als een incident daadwerkelijk gebeurt, moeten zij voorbereid zijn op de mogelijke gevolgen. Daarom heeft de Brandweer Dordrecht de gemeentebesturen gevraagd dit onderzoek te starten. Het gaat om een pilot; de uitkomsten van het onderzoek zijn mogelijk ook bruikbaar voor andere gemeenten met vergelijkbare problemen.
Naast de beide gemeenten spelen ook de ministeries van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Verkeer en Waterstaat (V&W) en de provincie Zuid-Holland een actieve rol in het onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek richten zich in eerste instantie op de korte termijn, omdat de gemeenten daar zelf wat aan kunnen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de omgeving en bebouwing. Voor oplossingen op de middellange termijn (aanpassingen aan het spoor en/of het materieel dat er overheen rijdt) en de lange termijn (het omleggen van de spoorlijn voor goederenvervoer), zijn het Rijk en de Provincie aan zet. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet alleen van toepassing op nieuwbouwprojecten rond het spoor, maar kunnen mogelijk ook de bestaande omgeving van het spoor veiliger maken.

De gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht zijn beide bezig met plannen voor de ontwikkeling van de spoorzones. Enerzijds stimuleert het Rijk die ontwikkelingen, anderzijds stelt het Rijk vergaande eisen aan de veiligheid bij het spoor waardoor bouwen vrijwel niet mogelijk is. Zonder maatregelen is grootschalige ontwikkeling binnen 200 meter van het spoor niet mogelijk.

Deel: ' Onderzoek naar veiligheid spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht van start '
Lees ook