Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

https://www.minbzk.nl


Persuitnodiging

Onderzoek naar het verhogen van de hoorbaarheid van waarschuwingssirene

Op dinsdag 4 maart zullen de onderzoekers van Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) in de gemeente Zeist geluidsopnames van een achttal sirenes maken. De gemeente zal op deze dag een aantal sirenes verschillende malen een luid alarm laten afgeven. Het geluidsonderzoek duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur. Doel van het onderzoek is de hoorbaarheid van het waarschuwingsstelstel (WAS) te vergroten.

Vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom om (een gedeelte van) deze dag aanwezig te zijn.

Achtergrond:
Op woensdag 6 juni 2001 is er een luid proefalarm gehouden. BZK heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om (landelijk) na te gaan hoe de werking van het waarschuwingsstelsel wordt ervaren en wat men van de huidige voorlichtingscampagne vindt. Aan de regionale brandweren, regiopolitiekorpsen, gemeenten en gemeentelijke voorlichters is gevraagd naar hun bevindingen met betrekking tot het landelijke proefalarm, de techniek van het WAS (dekking en hoorbaarheid) en het effect van de voorlichtingscampagne.
Uit deze evaluatie kwam onder meer naar voren, dat de hoorbaarheid van de sirene als onvoldoende wordt ervaren. Het betreft hier de hoorbaarheid van de sirene buitenshuis en in het bijzonder in grote (drukke) steden met veel achtergrondlawaai. Daarnaast was ook de klacht, dat de sirene binnenshuis niet te horen is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan de hand van deze evaluatie besloten om de werking van het WAS verder te verbeteren en één van de maatregelen is het starten van een onderzoek naar de mogelijkheid om de attentiewaarde van de sirene te verhogen. Het onderzoek zal zich richten op het luider maken van de sirene (volume) en het indringender maken van het signaal (geluidskarakteristiek van het signaal).

In dit kader heeft BZK de afdeling 'Technische Menskunde' van het instituut TNO opdracht gegeven het bovengenoemde onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek start met het opnemen en meten van het huidige sirenesignaal. Deze metingen vinden plaats in een drietal gemeenten, te weten in een plattelandsgemeente, in een middelgrote stad en een in grootstedelijke agglomeratie (Den Haag).
De metingen in een plattelandsgemeente hebben inmiddels plaatsgevonden; op dinsdag 5 november 2002 heeft TNO in de gemeente Beuningen een zestal sirenes getest.
In verband met het onderzoek in een middelgrote gemeente heeft het ministerie van BZK de gemeente Zeist verzocht om medewerking; de gemeente heeft hiervoor haar toestemming verleend.

Voor het waarschuwen van de bevolking ten tijde van een ramp en/of een ernstig ongeval hebben alle regionale brandweren sinds 1997 de beschikking over een regionaal waarschuwingsstelsel (WAS). De sirenes van dit stelsel zijn onafhankelijk van een openbare stroomvoorziening en worden draadloos - vanuit de alarmcentrale van de regionale brandweer - in werking gesteld. Het huidige stelsel, dat eigendom is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bestaat inmiddels uit 4050 sirenes.
De sirenes worden één keer per jaar luid beproefd. Dit geschiedt op de eerste woensdag in de maand juni. Een luid proefalarm geschiedt in samenwerking met gemeenten en voorafgaand aan het luide proefalarm wordt een landelijke voorlichtingscampagne door gemeente gevoerd; deze campagne wordt ondersteund met spotjes op radio en TV (Postbus 51).

Zoals eerder vermeld zal het onderzoek plaatsvinden op dinsdag 4 maart 2003. Mochten de weersomstandigheden (zware wind, hevige regens) een succesvol verloop van het onderzoek in de weg staan, dan zal worden uitgeweken naar woensdag 12 maart 2003. Indien dit het geval is zal de bevolking van Zeist en de pers tijdig worden geïnformeerd.

Deel: ' Onderzoek naar verhogen hoorbaarheid van waarschuwingssirene '
Lees ook