Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Onderzoek naar `verkommerden en verloederden'

Bij de behandeling van de wet BOPZ in 1991/1992 vreesden leden van de Eerste en Tweede Kamer dat mensen met ernstige psychische stoornissen, die niet bereid waren zich te laten opnemen en niet aan het gevaarscriterium voor gedwongen opname voldeden, zouden `verkommeren en verloederen'. In opdracht van de overheid heeft Research voor Beleid hier in 1995 onderzoek naar gedaan. Daarbij is uitsluitend gekeken naar afwijzingen van gedwongen opnamen door de rechter en de effecten daarvan op het functioneren van mensen (Scholten & Tjadens, 1996). In het evaluatierapport van de BOPZ wijst men erop dat de resultaten van dit onderzoek slechts een deelpopulatie van alle `verkommerden' dekken. Om meer zicht te krijgen op de gehele populatie `verkommerden en verloederden', inclusief degenen zonder psychische stoornissen, heeft het ministerie van VWS dit voorjaar het Trimbos-instituut en Research voor Beleid opdracht gegeven onderzoek hiernaar te doen.

Het vooronderzoek richt zich op een nadere definiëring van het begrip `verkommering en verloedering' en op de bepaling van de locaties waar deze mensen zijn aan te treffen. Gezocht wordt ook naar een passend alternatief voor het gebruik van de onheldere term `verkommerd en verloederd'. Het onderzoek zelf omvat een schatting van de omvang van de populatie en een inventarisatie van de kenmerken van `verkommerden en verloederden'. Research voor Beleid bepaalt op basis van - in telefonische interviews verkregen - informatie van professionals de schatting voor heel Nederland, terwijl het Trimbos-instituut aan de hand van de zogenaamde capture-recapture methode de omvang van de groep `verkommerden en verloederden' in een van de vier grote steden vaststelt. En waar Research voor Beleid de populatie op basis van de informatie van professionals in kaart brengt, houdt het Trimbos-instituut in de betreffende gemeente interviews met minstens 275 personen die professionals aan de hand van een screener `verkommerd en verloederd' achten. In deze interviews is er aandacht voor onder andere aard en omvang van het middelengebruik, verslavingsproblemen en psychische stoornissen, kwaliteit van leven, zorgbehoeften en gebruik en niet-gebruik van voorzieningen. Het plan is om vervolgens in een cohortstudie een deel van de geïnterviewde personen nogmaals te interviewen, negen en achttien maanden na de eerste meting. Het doel van deze longitudinale onderzoeksactiviteit is om zicht te krijgen op veranderingen in kwaliteit van leven en in zorgbehoeften, en in het gebruik en niet-gebruik van voorzieningen, en op de factoren die van invloed zijn (geweest) op het marginaliseringsproces.

Het onderzoek van het Trimbos-instituut heeft een looptijd van drie jaar. De resultaten worden medio 2002 verwacht, maar tussentijds zal over de bevindingen worden gerapporteerd.

Judith Wolf (030) 297 11 00

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Deel: ' Onderzoek naar `verkommerden en verloederden' '
Lees ook