expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

Veiligheid voedselketen

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van VWS en LNV

nr. 38 14 juni 1999

VEILIGHEID VOEDSELKETEN

De bewindslieden van LNV en VWS hebben naar aanleiding van de problemen rond de dioxineverontreiniging besloten een extern bureau te vragen op korte termijn advies uit te brengen over de vraag hoe de departementen de veiligheid in de gehele voedselketen optimaal kunnen waarborgen. Centraal staan daarbij drie vragen.

. Analyseer de huidige interne organisatie en communicatie en formuleer voorstellen voor optimalisering van de maatregelen (tastbaar en transparant) voor en eventuele aanpassingen van de interne organisatie en de communicatie rond risico.s van voedselveiligheid in Nederland, waaronder begrepen de uitwerking van het voornemen tot het instellen bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van een eenheid die zal dienen als coördinatiepunt.

. Zorg voor een eenduidige communicatiestructuur in de richting van de Nederlandse bevolking en de pers, in samenwerking met de Consumentenbond en andere relevante instellingen.

. Ontwikkel concrete suggesties voor de organisatie en de communicatie rond risico.s van voedselveiligheid in internationaal verband. De afspraken in Europees verband gelden als uitgangspunt.

Bij dit alles is de centrale doelstelling dat de bewindslieden zicht willen krijgen op de manier waarop in geval van een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid snel, zorgvuldig en doeltreffend voorzorgsmaatregelen kunnen worden getroffen ter bescherming van de Nederlandse bevolking.

14 jun 99 19:33

Deel: ' Onderzoek naar waarborg veiligheid voedselketen '
Lees ook