Zelfhulpgroepen voor oorlogs-getroffenen

In ons land bestaat een groot aantal zelfhulpgroepen voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er groepen voor partners en kinderen. Het Trimbos-instituut start deze maand samen met de Capaciteitsgroep Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht (prof. dr. J. van den Bout) een onderzoek naar deze groepen. Het is gericht op de volgende vragen: * wat zijn de kenmerken van de deelnemers aan de zelfhulpgroepen; * welk nut hebben de groepen voor hen en door welke groepsprocessen wordt dit bereikt; * hoe functioneren de begeleiders (zelf ook oorlogsslachtoffer); * welke ondersteuning krijgen zij en hoe adequaat is die?

Na beantwoording van deze vragen wordt verkend of het model van zelfhulpgroepen voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog ook geschikt is voor oorlogsslachtoffers die recent als vluchteling in ons land zijn gekomen. Het onderzoek duurt een jaar. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het ICODO (Informatie- en Coördinatie-Orgaan Dienstverlening Oor-logsgetroffenen). Subsidiënten zijn het ICODO en de Stichting Fondsenwerving Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers en aanverwante doeleinden (SFMO).

Karel Geelen (030) 297 11 00

Colofon

Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum met als doel de geestelijke gezondheid van mensen te bevorderen.

Nieuwsflitsen voorzien managers en beleidsmakers in de GGZ en verslavingszorg kort en bondig van nieuwe kennis, producten en diensten. Mag vrijelijk gekopieerd worden.

Redactie

Erik Fromberg, verslavingszorg Henk Verburg, werkterrein GGZ Marcel Vergeer, actualiteit Adreswijzigingen s.v.p. sturen naar Secretariaat sectie Communicatie

Belangrijke (030) telefoonnummers

Bibliotheek : GGZ 030 297 11 17 Alcohol en overige drugs 030 297 11 77 Helpdesk Regionale GGZ 030 297 11 41 Helpdesk Landelijke Steunfunctie Preventie, verslaving en middelengebruik (LSP) 030 297 11 51 Landelijke Ondersteuning Preventie (LOP-GGZ) 030 297 11 45 Film- en videotheek 030 297 11 13 Bestellingen 030 297 11 00

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45 Postbus 725 3500 AS Utrecht Telefoon (030) 297 11 00 Fax (030) 297 11 11

Het Copyright ©1998 van deze WWW-pagina's berust bij het Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Onderzoek naar zelfhulpgroepen voor oorlogs-getroffenen '
Lees ook