Gemeente Rheden


Onderzoek naar Zwartboek De Enk afgerond

Gemeente heeft niet ontoelaatbaar gehandeld

Op 13 januari jl. heeft de gemeente Rheden een zwartboek ontvangen van de heer Bos uit De Steeg over de gang van zaken rond De Enk. Het college vindt dat het uitgebreide zwartboek een onderzoek naar de feiten rechtvaardigt. Daarom heeft het college de heer drs. P. Petersen, van BMC en in die hoedanigheid interim-manager bij de gemeente Rheden, opdracht gegeven voor een feitenonderzoek. Conclusie van zijn onderzoek is dat de gemeente niet ontoelaatbaar heeft gehandeld. U kunt hier zowel het zwartboek als het voorstel aan het college downloaden als Word bestand.

Het college heeft kennis genomen van het onderzoeksrapport van de heer Petersen. In de beoordeling van het onderzoek heeft het college zich met name gericht op de inhoud van de eindconclusies ten aanzien van de gemeente. Uit de onderzochte feiten is niet aangetoond dat er sprake is geweest van het nastreven van persoonlijke belangen door bestuurders of ambtenaren rond de bouwplannen van De Enk. Ook geeft het onderzoeksrapport geen aanleiding te veronderstellen dat de raadscommissie doelbewust verkeerd is voorgelicht en/of hen informatie is onthouden om hen te beïnvloeden bij hun beslissingen.

Het onderzoek heeft wel aangetoond dat de gemeente een aantal fouten heeft gemaakt (brieven bleven onbeantwoord en er zijn in 2002 twee verschillende bestemmingsplannen de inspraak in gebracht). Ook doet de onderzoeker drie aanbevelingen voor een andere gemeentelijke werkwijze in de toekomst bij dit soort processen. Het college neemt deze aanbevelingen over. Het gaat om:
1. Ontwerpschetsplannen of bouwplannen moeten niet gelijktijdig gepresenteerd worden met bestemmingsplanprocedures. 2. Bestemmingsplannen hebben een geldigheidsduur van ca. 10 jaar. In het geval van De Enk is reeds twee jaar na vaststelling van het bestemmingsplan Brinkman-Zuid (in 1995) opnieuw een bestemmingsplanwijziging in procedure gebracht. Achteraf is dit een te korte periode geweest.
3. Het instellen van een begeleidingscommissie kan niet zonder duidelijke opdracht en de formulering van randvoorwaarden vooraf. Daarbij moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de bevoegdheid van een welstandscommissie (toetser bouwplannen en adviseur college) en het college (beslisser).

De bestemmingsplanwijziging Brinkman-Zuid is op dit moment niet meer aan de orde. De bestemming van het terrein Brinkman-Zuid zal onderdeel uitmaken van de actualisatie van het bestemmingsplan De Steeg/Ellecom. Dit bestemmingsplan zal het college naar verwachting in 2004 aan de raad voorleggen. Zwartboek
voorstelCopyright: Gemeente Rheden

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar Zwartboek de Enk in Rheden afgerond '
Lees ook