Gemeente Den Haag

2001-09-28: Onderzoek naar nieuwe scholengemeenschap in stadsdeel Escamp

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid in het stadsdeel Escamp een nieuwe scholengemeenschap Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) op te richten. Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas en de gemeente Den Haag ondertekenen op 5 oktober a.s. om 16.00 uur een intentieverklaring. De ondertekening heeft plaats in het gebouw van het Hofstadcollege Horeca & Techniek aan de Meppelweg 339 in Den Haag. Namens de gemeente Den Haag wordt de intentieverklaring ondertekend door wethouder drs. P.M.M. Heijnen en de heer J. Pol (directeur afdeling Openbaar Onderwijs van de gemeentelijke dienst OCW) en namens SCO Lucas door mr. J.J.R. Bakker (voorzitter) en mr. H.C. Nuijt (secretaris).

Het is de bedoeling een rechtspersoon in het leven te roepen, die als schoolbestuur gaat fungeren voor de op te richten nieuwe scholengemeenschap. De opzet is te komen tot een herverdeling van het VMBO. Hiermee moet een impuls worden gegeven aan de modernisering en revitalisering van deze vorm van onderwijs. Voorts moeten de mogelijkheden worden onderzocht van herschikking van de huidige locaties voor MAVO/theoretische leerweg, HAVO en VWO ten gunste van de nieuwbouwwijk Wateringse Veld. Op initiatief van onderwijswethouder Pierre Heijnen is in de afgelopen periode intensief overleg gevoerd tussen de besturen van SCO Lucas en de afdeling Openbaar Onderwijs van de gemeentelijke dienst Onderwijs Cultuur Welzijn over de spreiding van de VMBO-vestigingen in het stadsdeel Escamp.

Bij het voorgenomen onderzoek zijn vanuit de SCO Lucas vestigingen van het Thomas More Overvoorde College (Westhovenplein, Beresteinlaan en Beatrijsstraat) betrokken, alsmede de locatie horeca en techniek van het Hofstadcollege aan de Meppelweg. Vanuit het openbaar onderwijs is het Stevin College bij het onderzoek betrokken met de vestigingen Beresteinlaan en Zuidlarenstraat. Voort worden gesprekken gevoerd met de samenwerkende Haagse Scholen voor Voortgezet Onderwijs op algemene bijzondere grondslag (HSVO) over de mogelijke deelneming van de school voor Mode en Kleding. Om te komen tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs zijn de besturen van de SCO Lucas en het Stevin College bereid de scholen onder het nieuwe schoolbestuur te plaatsen. Het is overigens de bedoeling dat de besturen van de SCO Lucas en het Stevin College daarin gaan participeren.

Sinds enige jaren wordt op initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen landelijk overleg gevoerd over een betere spreiding van het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs in de diverse regio's. Het doel van het overleg is te komen tot kwalitatief goed en levensvatbaar onderwijs. Ook in de regio Den Haag is de versterking van het beroepsonderwijs van groot belang. Meer dan 60% van de leerlingen volgt deze vorm van onderwijs. Een complicatie om tot goede oplossingen te komen is vaak dat de diverse onderwijssectoren onderdeel uitmaken van verschillende besturen en scholen. Om tot een goede spreiding van het beroepsonderwijs te komen en te zorgen voor een nog betere kwaliteit van het onderwijs is samenwerking tussen scholen en schoolbesturen een absolute randvoorwaarde.

28 september 2001

last update: 1 oktober 2001 ;pag.: 8666; auteur: 77

Deel: ' Onderzoek nieuwe scholengemeenschap in Escamp Den Haag '
Lees ook