expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

JEUGDBESCHERMING

Lars Poppes

070 370 6126


19.01.99

3752

JEUGDBESCHERMING PARTICIPEERT VOLWAARDIG IN BUREAUS JEUGDZORG

De jeugdbescherming bestaande uit de Raad voor de Kinderbescherming en de (gezins)voogdij participeert volwaardig in de Bureaus Jeugdzorg. Dat is een van de voornaamste conclusies uit een onderzoek dat is verricht door het SCO-Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie. Dit om de positie van de jeugdbescherming binnen de Bureaus Jeugdzorg in kaart te brengen en te zien hoe de specifieke verantwoordelijkheden geregeld zijn. In de Bureaus Jeugdzorg worden jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en geestelijke jeugdgezondheidszorg geïntegreerd. Het onderzoek vond plaats bij de vier bureaus die het verst gevorderd waren met de integratie van de jeugdbescherming.

De onderzoekers concluderen dat in de toedeling van de verantwoordelijkheden aan de verschillende instellingen weinig is veranderd door de integratie in de Bureaus Jeugdzorg. Op het toezicht, dat evenals in de oude situatie bij de kinderrechter ligt, heeft de integratie een positief effect. Door het bespreken van het hulpverleningsplan in een multidisciplinair team kan de kwaliteit van de indicatie en advisering aan de kinderrechter verbeterd worden.

Op basis van hun bevindingen bevelen de onderzoekers aan om de toegang tot de jeugdbescherming uitsluitend via de Bureaus Jeugdzorg te laten lopen. Daarnaast achten zij het van belang dat de voorzitters van indicatie- en zorgtoewijzingsteams niet alleen beschikken over een brede inhoudelijke kennis van de jeugdzorg maar ook gekwalificeerd zijn op het terrein van de jeugdbescherming.

Deel: ' Onderzoek Positie jeugdbescherming in Bureaus Jeugdzorg '
Lees ook