Onderzoek Erasmus Universiteit in opdracht Verbond van Verzekeraars wijst uit:

Privaat verzekeren WW-risico onmogelijk

Het op traditionele wijze privaat verzekeren van het werkloosheidsrisico is onmo-gelijk. Dit is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit een diepgaand onderzoek van het Erasmus Finance & Insurance Centre (EFIC)* van de Rotterdam-se Erasmus Universiteit. Het onderzoek is gehouden in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. De onverzekerbaarheid wordt, aldus prof. Oosenbrug onder wiens leiding het onderzoek heeft plaatsgevonden, met name veroorzaakt door het onvoorspelbare karakter van het werkloosheidsrisico, de onmogelijkheid om daar-door de premie te kunnen bepalen en het cumulatierisico.

Aanleiding onderzoek
Hoewel het Verbond van Verzekeraars steeds heeft gezegd dat het werkloosheidsrisico niet privaat te verzekeren is, heeft het gezien de voortdurende maatschappelijke en poli-tieke belangstelling voor mogelijk te privatiseren sociale verzekeringen, prof. Oosenbrug de opdracht gegeven het verzekeren van het WW-risico in kaart te brengen en de moge-lijkheden en onmogelijkheden wetenschappelijk te toetsen. Het onderzoek heeft zich toe-gespitst op de verzekeringstechnische haalbaarheid en laat zich niet uit over de sociaal-politieke haalbaarheid en wenselijkheid van een geprivatiseerde WW. Met het onderzoek heeft het Verbond van Verzekeraars een bijdrage willen leveren aan een mogelijk in de toekomst te voeren discussie over een verdere privatisering van de sociale zekerheid.

(On)verzekerbaarheid van het WW-risico
De onderzoekers hebben de verzekeringstechnische (on)verzekerbaarheid van het WW-risico getoetst aan de volgende criteria:

er moet sprake zijn van een onzeker voorval;

het risico moet op geld waardeerbaar zijn;

het moet gaan om een 'zuiver' risico en het risico moet tot op zekere hoogte onver-mijdbaar zijn;

het risico moet voldoende substantieel zijn;

de verwachtingswaarde van het risico moet voldoende nauwkeurig bepaalbaar zijn.

De verzekerbaarheid van het WW-risico voldoet aan de criteria dat het risico op geld waardeerbaar moet zijn, dat het onvermijdbaar is en het een substantiële omvang heeft. Van een zuiver risico is ook sprake mits het risico van verlies zich alleen uitstrekt tot het daadwerkelijk en als vast te beschouwen inkomen. Bij de twee overige criteria scoort het WW-risico negatief. Te weten:

Onzeker voorval
Bij het werkloosheidsrisico is er om twee redenen geen sprake van een onzeker voorval. Ten eerste is de realisatie van het risico voorzienbaar (tijdelijke contracten, seizoenswerk, al aangezegd ontslag e.d.) en de verzekeringnemer kan de mate van onzekerheid beïn-vloeden (morele risico's). Een werkgever neemt immers zelf de beslissing om werkne-mers te ontslaan en heeft daarmee zelf in de hand dat de schadeveroorzakende gebeur-tenis zich voordoet. Een werkloosheidsverzekering voor werkgevers is dan ook in eigen-lijke zin niet mogelijk.
Ten tweede is er voor de werknemer de mogelijkheid om de mate van onzekerheid te beïnvloeden (morele risico's). Hierbij gaat het om verzwijging, antiselectie en 'moral ha-zard' (uitkeringsfraude) en 'morale hazard' (de aanwezigheid van een verzekering ver-mindert de prikkel om werkloosheid te voorkomen of om als werkloze weer aan de slag te gaan).
In het onderzoek is bekeken op welke wijze deze morele risico's kunnen worden onder-vangen door een aantal maatregelen zoals premiedifferentiatie en een antiselectietoeslag of als alternatief daarvoor een verzekeringsplicht, een eigen risico, experience rating en een actief anti-fraudebeleid.

Risicopremie moet nauwkeurig bepaalbaar zijn Door het ontbreken van naar risico gedifferentieerd cijfermateriaal is het voor verzeke-raars niet mogelijk een inschatting te maken van het te accepteren risico en de daarvoor te berekenen premie. Een goede inschatting wordt verder nog verhinderd doordat het aantal werklozen en de gemiddelde schade per voorval afhankelijk is van conjuncturele ontwikkelingen. Verzekeraars zouden bij de bepaling van de premie dan moeten gaan rekenen met relatief forse toeslagen, hetgeen de verzekerbaarheid niet ten goede komt.

Cumulatierisico
Vervolgens hebben de onderzoekers het cumulatierisico van een private WW-verzekering getoetst aan de hand van o.m. de volgende criteria:

een voldoende omvang van de verzekeringsportefeuille;

de kansen dat het risico zich voordoet moeten onafhankelijk van elkaar zijn en niets met elkaar te maken hebben;

er moet een inzicht zijn in de kansen dat zich schades voordoen en de variatie daar-van. De omvang van de verzekeringsportefeuille, zowel wat betreft het aantal werknemers als ondernemingen, scoort hier positief.
Het zich onafhankelijk van elkaar voordoen van kansen scoort negatief. Het is goed denkbaar dat het werkloosheidsrisico zich niet beperkt tot een enkele onderneming of een aantal ondernemingen. In het verleden zijn gehele bedrijfstakken verdwenen zoals de textiel- en de schoenindustrie en meer recent de vliegtuigindustrie en de scheepsbouw. Ook conjuncturele veranderingen evenals de mede door politieke besluitvorming veroor-zaakte veranderingen in de economische structuur, zijn van invloed op het werkloosheids-risico van gehele bedrijfstakken en de maatschappij als geheel. Wat betreft het hebben van inzicht in schades geldt ook hier dat voor het berekenen van toekomstige schadeont-wikkeling statistische gegevens nodig zijn, die voor het merendeel niet voorhanden zijn.

Conclusie
Uit het onderzoek van het Erasmus Finance & Insurance Centre (EFIC) onder lei-ding van prof. Oosenbrug blijkt, aldus het Verbond van Verzekeraars, dat het pri-vaat verzekeren van het werkloosheidsrisico onmogelijk is. Uit de toetsing van het risico aan de criteria van technische verzekerbaarheid blijkt dat bij het verzekeren van het werkloosheidsrisico:

het niet gaat om een onzeker voorval;

de risicopremie niet is in te schatten door het ontbreken van cijfermateriaal en de invloed van conjuncturele ontwikkelingen;

de kansen dat het risico zich voordoet afhankelijk zijn van elkaar (werkloos-heid/ver-dwijnen van een gehele bedrijfstak, conjuncturele ontwikkelingen of politiek ingrijpen in de economie).


* Het onderzoek is in boekvorm uitgegeven onder de titel: Private verzekering van het werkloosheidsrisico: is het onmogelijke mogelijk?

Den Haag, 18 mei 1999

Deel: ' Onderzoek Privaat verzekeren WW-risico onmogelijk '
Lees ook