Rabobank Nederland

Onderzoek Rabobank naar mogelijkheden mestbewerking DUURZAME MESTBEWERKING HEEFT TOEKOMST

11 november 1999

Duurzame mestbewerkingstechnieken kunnen een belangrijke rol spelen in de oplossing van het mestvraagstuk. Optimale inzet van met name vergistingstechnieken biedt de mogelijkheid om nutriënten als koolstof en stikstof in dierlijke mest beter te benutten en kunstmest te vervangen. Hierdoor kan mestbewerking bijdragen aan een structurele vermindering van het mineralenoverschot, energiebesparing, productie van duurzame energie uit biomassa en reductie van broeikasgasemissies. Dit is de belangrijkste conclusie van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Rabobank Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (NOVEM). De conclusies van het rapport worden onderschreven door IKC, LTO, Projectbureau Energie 2050, het Zuidelijk Platform en de Stichting Natuur en Milieu.

Het onderzoek, uitgevoerd door adviesbureau ETC Energy, richtte zich op de potentiële bijdrage van veertien mestbewerkingstechnieken aan een duurzame oplossing voor de Nederlandse mestproblematiek. Bij toetsing op een aantal ecologische duurzaamheidscriteria zoals efficiënt hergebruik van nutriënten, het netto energiegebruik en de emissies van de installatie komen mestbewerkingstechnieken gebaseerd op vergisting als beste uit de bus. Vergisting van mest, eventueel vermengd met organische stoffen als bermmaaisel, is een bewezen tech-nologie die reeds jaren in landen als Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk wordt toegepast voor de productie van duurzame energie (biogas) en opgewaardeerde, organische meststoffen. Ook mestbewerkingstechnieken als composteren, indampen en binding van nutriënten scoren redelijk tot goed. Bewerkingstechnieken rond mestverbranding krijgen de laagste beoordeling.

Hoogwaardige mestproducten Op basis van het onderzoek verwachten de betrokken organisaties dat een gerichte ondersteuning van de beste mestbewerkingstechnieken kan leiden tot een divers aanbod van hoogwaardige, organische mestproducten waarmee de gehele agrarische sector haar voordeel kan doen. Met bewerkte mest-producten kunnen kunstmestproducten worden vervangen, terwijl tegelijkertijd beter kan worden bemest naar de normen van het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS).

Uit praktijkervaringen in onder andere Denemarken is gebleken dat met vergistingstechnieken een efficiënte benutting van mineralen (stikstof, fosfor en kalium) gerealiseerd kan worden die vergelijkbaar is met die van kunstmest. Gezien de aanscherping van de verliesnormen in het kader van MINAS en de daaraan verbonden heffingen op mineralenoverschotten, is een optimale ontwikkeling van mestbewerking dus niet alleen van belang voor de veehouderij, maar ook voor de akker- en tuinbouw waar deze mineralenboekhouding in 2001 verplicht zal worden.

Een integrale aanpak door overheden, bedrijfsleven, de agrarische sector en milieuorganisaties, gericht op het vervangen van kunstmest en het optimaliseren van de benutting van organische meststoffen in de Nederlandse landbouw, is gewenst. Dit kan worden bevorderd via het ontwikkelen van afzetmarkten voor bewerkte mestproducten in de Nederlandse landbouw, het certificeren van technologieën, het uitwerken van integrale kwaliteitszorgsystemen en door ondersteuning vanuit beleid en wet- en regelgeving. Het gestelde doel van de bij dit onderzoek betrokken organisaties is om in 2005 een kwart van de totale mestproductie te bewerken en duurzaam te hergebruiken in de Nederlandse landbouw.

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216 1916

Deel: ' Onderzoek Rabobank duurzame mestbewerking heeft toekomst '
Lees ook