Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO029
Datum: 1 februari 1999

Onderzoeken naar rechtmatigheid uitkeringen in 1998

In 1998 heeft de afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Maassluis, ongeveer 140 zaken in onderzoek genomen voor mogelijke oplegging van een administratieve boete als gevolg van de Wet boeten die in juli 1997 van kracht is geworden. In 30 gevallen is een boete opgelegd, omdat de uitkeringsgerechtigde de inlichtingenverplichting had geschonden. In de helft van de in behandeling genomen zaken is het onderzoek nog niet volledig afgerond. In 22 gevallen wenste de uitkeringsgerechtigde gebruik te maken van het recht om gehoord te worden, nadat men een voornemen tot boete-oplegging had ontvangen. De betreffende personen konden, overigens zonder verplichting daartoe, hun mening over dit voornemen geven aan de sociaal rechercheur van de gemeente.

Daarnaast werden gedurende het afgelopen jaar 173 uitkeringsgerechtigden gehoord door de sociaal rechercheur, omdat tegen hen een onderzoek vanwege mogelijke onregelmatig-heden was ingesteld. In totaal werden in 1998 door de sociale recherche 167 onderzoeken ingesteld. In ruim 64% van de genoemde onderzoeken werd uitkeringsfraude vastgesteld. Het merendeel hiervan betrof samenlevingsfraude, terwijl een kleiner deel hiervan zwarte en witte fraude betrof.

Tegen 32 personen is proces-verbaal opgemaakt voor valsheid in geschrifte of bedrog, nadat was vastgesteld dat de gemeente voor meer dan fl. 6.000,-- werd benadeeld.
Zij dienen zich voor de gepleegde strafbare feiten te verantwoorden bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Alle hiermee gemoeide, ten onrechte verstrekte uitkeringen werden teruggevorderd, wat in 1998 neerkwam op een bedrag van 350.000,= gulden.

Ook is in 1998 van 40 uitkeringsgerechtigden het recht op uitkering met onmiddellijke ingang beëindigd, omdat dit recht -na onderzoek- niet langer bleek te bestaan. Beëindiging van deze uitkeringen resulteerde in een mogelijke besparing van 600.000,-- à 700.000,-- gulden.

De onderzoeksresultaten waren mede het gevolg van drie projectmatige onderzoeken die de sociale recherche in 1998 instelde. Bij dergelijke onderzoeken wordt intensiever onderzoek gedaan naar bepaalde aspecten van uitkeringsverstrekking. Zo’n onderzoek richt zich voornamelijk op fraudegevoelige onderwerpen die vaker dan gemiddeld voor blijken te komen.

Voor vragen of opmerkingen over uitkeringsfraude kan men op werkdagen tussen 08.30 en 09.30 uur telefonisch contact opnemen met het bureau sociale recherche van de gemeente Maassluis, telefoonnummer 010-5931906.

Laatste wijziging: 01 February 1999

Deel: ' Onderzoek rechtmatigheid uitkeringen Maassluis '
Lees ook