Vereniging van Recreatieondernemers Nederland


RECRON tevreden met aandacht Tweede Kamer voor Recreatie

Arnhem, 12 oktober 2001

Onderzoek naar de relatie tussen recreatie en natuur in natuurgebieden

RECRON is tevreden over het resultaat van het gesprek tussen de Tweede Kamer en de staatssecretarissen Faber en Ybema over de recreatiesector. Het verzoek van RECRON om meer duidelijkheid over de positie van de recreatie in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gehonoreerd. Tot op heden was de positie van de recreatiesector in de natuurgebieden die binnen de EHS vallen, onduidelijk. Nu staatssecretaris Faber heeft toegezegd hiernaar onderzoek te verrichten, komt er een einde aan de onzekerheid voor vele recreatiebedrijven, aldus Derk-Jan Verstand, adjunct-directeur RECRON.

Het algemeen maatschappelijk belang vraagt om een kwalitatieve verbetering van natuur. Recreatiebedrijven vergroenen steeds meer. Zij ontwikkelen bedrijfsnatuurplannen, doen aan natuurontwikkeling op de bedrijven zelf en aan landgoedontwikkeling. Natuur en recreatie gaan volgens RECRON hand in hand. Circa 60% van de bedrijven ligt in de EHS. Het toegezegde onderzoek zal zich richten op deze bedrijven. Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de relatie tussen recreatie en natuur in deze gebieden.

Tijdens het algemeen overleg is de Beleidsbrief Toerisme & Recreatie behandeld. De Tweede kamer heeft gevraagd om een concreet uitvoeringsplan, waarin acties voor de toeristisch-recreatieve sector worden benoemd. RECRON is verheugd dat er op nationaal niveau plannen worden ontwikkeld rond lastendrukvermindering, verbetering van het imago van de sector, bereikbaarheid van recreatiebedrijven, arbeidsmarktproblematiek en bevordering van de kwaliteit van de Nederlandse kust.

Verder is toegezegd dat er een structureel overleg komt tussen het kabinet en de toeristisch-recreatieve sector en dat er meer geld voor promotie van de sector beschikbaar komt. Verder zullen kamerleden zich hard maken voor een verruiming van de criteria van het schadefonds MKZ voor de recreatiesector.

Deel: ' Onderzoek recreatie en natuur in natuurgebieden '
Lees ook