Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderzoeksrapportage Risicobeheersing gevaarlijke stoffen bij de brandweer

De Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding heeft een onderzoek ingesteld naar de stand van zaken van de betrokkenheid van de brandweer op het gebied van de risicobeheersing van gevaarlijke stoffen bij de brandweer. Het doel van het onderzoek is eventuele knelpunten op dit terrein te ontdekken en te analyseren. Het belang hiervan is dat op basis van deze kennis de huidige situatie gericht kan worden verbeterd.
Aan de productie, het vervoer en het gebruik van gevaarlijke stoffen zijn risicos verbonden. Bij incidenten met gevaarlijke stoffen kunnen risicovolle situaties ontstaan voor de volksgezondheid en het leefmilieu. Het beleid van de overheid is erop gericht om ongevallen met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. De brandweer vervult in dat beleid een belangrijke rol. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de betrokkenheid en kennis van de brandweer bij het ontwerpen en ontwikkelen van projecten op het gebied van de ruimtelijke ordening bij de vergunningverlening door de overheid en de kennis van risicos en effecten van gevaarlijke stoffen over het algemeen, te gering is om op de juiste wijze proactie uit te voeren. Ondanks de vele aanwezige plannen en procedures kan niet worden gesproken van een optimale voorbereiding van de bestrijding van incidenten met gevaarlijke stoffen. Vooral het ontbreken van realistische oefeningen en het achterwege blijven van regelmatige actualisering van de gegevens in de plannen en procedures, maken de voorbereidingsactiviteiten vaak ineffectief en soms zelfs onbetrouwbaar. De onderzoekers stellen dat door de vele taken en ontwikkelingen bij de brandweer de aandacht voor gevaarlijke stoffen op de achtergrond is geraakt. De rol die de risicobeheersing van gevaarlijke stoffen behoort te spelen in de brandweerzorg en rampenbestrijding heeft een nieuwe impuls nodig. De rapportage van dit onderzoek kan ik u dan ook van harte aanbevelen.
DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, voor deze,
de wnd. directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid,

mr. G. Herkemij


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Onderzoek Risicobeheersing gevaarlijke stoffen bij brandweer '
Lees ook