Stand van zaken onderzoek van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie

In december 1998 heeft de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie aan een zestal onderzoekers een opdracht tot een verkennend onderzoek gegeven. De resultaten van deze onderzoeksopdracht vindt u terug in de onderzoeksbundel "Berichten van de Staatscommissie II" en zijn tevens op de website van de Staatscommissie geplaatst. U kunt de integrale onderzoeksresultaten vinden in het ARCHIEF.

Op grond van deze inventarisatie bleek er binnen de commissie behoefte aan een meer empirische onderbouwing van de bevindingen over het functioneren van het lokale bestuur.

Het vervolgonderzoek is uitbesteed aan het SGBO, het onderzoeks- en adviesbureau van de VNG, dat in nauwe samenwerking met de onderzoekers van de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente deze opdracht zal uitvoeren. De opzet van het onderzoek valt uiteen in 2 gedeelten een kwantitatief en een kwalitatief deel.

Het kwantitatieve deel van het onderzoek wordt uitgevoerd door het SGBO, onder eindverantwoordelijkheid van drs. P. Castenmiller. Via een steekproef zijn 150 gemeenten geselecteerd. Binnenkort worden gedetailleerde vragenlijsten aan raadsleden, wethouders, burgemeesters en gemeentesecretarissen verstuurd. De verwachting is dat de antwoorden op deze enquêtes een veelzijdig beeld opleveren van de huidige bestuurspraktijk en inzicht geven in de mate van dualisering die nu al in de praktijk gebruikelijk is. De volgende vragen zullen daarbij in elk geval aan de orde komen:

* De mate waarin en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de functie van volksvertegenwoordiger;

* De mate waarin en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de controlerende functie van de gemeenteraad;

* De zittingsduur van de raadsleden;

* Het tijdsbeslag van het raadslidmaatschap, de beroepsmatige achtergrond van raadsleden en de mate waarin raadslidmaatschap gecombineerd wordt met ander werk;

* De wijze van rekrutering en selectie van raadsleden;

* De mate waarin binnen het college van burgemeester en wethouders bevoegdheden aan individuele collegeleden zijn gemandateerd;

* De mate waarin politiek omstreden onderwerpen in collegeverband worden gepacificeerd.

Het kwalitatieve onderzoek wordt uitgevoerd door de faculteit Bestuurskunde van de Universiteit Twente, onder eindverantwoordelijkheid van dr. S.A.H. Denters.

Uit de bovenstaande steekproef van 150 Nederlandse gemeenten en in overleg met de bevindingen van het SGBO zullen opnieuw18 gemeenten worden geselecteerd. Deze 18 gemeenten worden bezocht door de onderzoekers. Tijdens de interviews zal o.a. de vraag naar de feitelijke invloedsverhoudingen tussen de diverse actoren in het lokale beleidsproces ter sprake worden gebracht. Om dit te bereiken worden beleidsprocessen die zich op een beperkt aantal terreinen hebben voorgedaan, aan een nadere analyse onderworpen. Hierbij zal met name aandacht worden besteed aan de beleidsvoorbereidende en de beleidsbepalende fase van het beleidsproces. De volgende vragen zullen in elk geval tijdens de interviews aan de orde komen:

* Wat zijn de formele bevoegdheden van de raad, de raadscommissies, en de fracties bij het vaststellen van formele regelgeving en hoe is de feitelijke gang van zaken?

Wat zijn de formele bevoegdheden van de raad, de raadscommissies, en de fracties bij het vaststellen van inhoudelijke raadsbesluiten en hoe is de feitelijke gang van zaken?

Waar ligt het initiatief voor het vaststellen van formele regelgeving en hoe is de feitelijke gang van zaken?

De mate waarin het college van B&W besluitvorming door de raad entameert;

De wijze waarop en de mate waarin wethouders conceptraadsbesluiten voorbespreken in fractieverband.

Medio september zullen de resultaten van de beide onderzoeken zijn geïntegreerd en kan de eindrapportage aan de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie worden aangeboden.

Deel: ' Onderzoek Staatscommissie Dualisme en lokale democratie '
Lees ook