Provincie Noord-Holland

Persbericht Commissie Beleidsevaluatie

Datum 28 september 2001
Onderwerp Evaluatieonderzoek Streekplannen Waterland en Kennemerland

Provincie goed op weg naar een dynamischer streekplan De streekplannen die de provincie maakt, zijn effectief. En de provincie is goed op weg een dynamischer streekplan te maken, zoals haar streven is. Dat zijn de conclusies van het evaluatieonderzoek dat de provinciale Commissie Beleidsevaluatie liet uitvoeren naar de effectiviteit van de streekplannen Waterland en Kennemerland. De commissie adviseert Provinciale Staten wel goed te onderzoeken in hoeverre de provinciale organisatie in staat is om zo'n dynamisch, ontwikkelingsgericht streekplan ook daadwerkelijk uit te voeren.

Streekplan-nieuwe-stijl gericht op ontwikkeling Het streekplan is van oudsher een van de krachtigste beleidsinstrumenten van de provincie. Zo'n plan geeft de toekomstige ontwikkelingen voor een gebied in hoofdlijnen aan. Het streekplan is richtinggevend voor het ruimtelijk beleid van gemeenten (bijvoorbeeld bestemmingsplannen). De provincie Noord-Holland is de laatste tijd bezig het karakter van de streekplannen aan te passen, zodat een dynamischer, flexibeler, globaler en meer op de uitvoering gericht plan ontstaat. Op die manier worden niet alleen eerder vastgestelde ruimtelijke plannen in het streekplan vastgelegd, maar kan bijvoorbeeld een visie op de wenselijke toekomstige ontwikkelingen worden omgezet in concrete positieve doelen. Met zo'n streekplan-nieuwe-stijl wil de provincie daarnaast integratie van de verschillende beleidsterreinen bevorderen, in plaats van alleen afstemming. Daarbij gaat het om met name de integratie van ruimtelijke ordening, waterbeheer, milieu- en verkeer- en vervoerbeleid.

Aandacht voor de gevolgen van een dynamisch streekplan In een evaluatieonderzoek is nu een traditioneel streekplan, voor Waterland, vergeleken met een modern streekplan - Kennemerland. Uit deze evaluatie, uitgevoerd door CSTM Universiteit Twente, blijkt dat de provincie in haar streven naar een dynamisch en integraal streekplan op de goede weg is. Het onderzoeksbureau adviseert de stappen richting meer ontwikkelingsgerichte streekplannen voort te zetten. Dit vereist echter een andere rol van de provinciale organisatie. Betrokken ambtenaren en politici hebben immers niet meer alleen de rol van plantoetser, maar ook die van ontwikkelaar en uitvoerder. De commissie Beleidsevaluatie adviseert dan ook om te onderzoeken of de organisatie zich die nieuwe rollen eigen kan maken. Bij een ontwikkelingsgericht streekplan speelt daarnaast veel meer de informatie of en hoe alles is uitgevoerd. Hierbij is een goede monitoring van belang. De commissie adviseert dan ook om de voortgang van projecten en doelen voortaan meer systematisch bij te houden en alle informatie over bestemmingsplannen op een toegankelijke en volledige wijze te verzamelen.

Maatwerk in interactieve planvorming
Het blijkt in de nieuwe werkwijze goed te bevallen om belanghebbende partijen te betrekken bij het maken van streekplannen. De commissie adviseert wel om bij het maken van plannen niet alles ter discussie te stellen. Dit advies tot maatwerk betekent bijvoorbeeld: onderscheid maken tussen enerzijds gebieden waar de provincie aangeeft wat wel en niet mag, en anderzijds gebieden waar samen gezocht mag worden naar optimale oplossingen voor alle betrokken partijen in het gebied. De commissie Beleidsevaluatie wijst Provinciale Staten erop dat de provincie met name sturend moet blijven optreden bij de behartiging van collectieve belangen. Daarbij moeten Provinciale Staten zelf de rechtszekerheid van burgers en de democratische besluitvorming goed bewaken.

Beleidsevaluatie als instrument om te kunnen bijsturen De Commissie Beleidsevaluatie laat jaarlijks drie evaluatieonderzoeken uitvoeren. De onderwerpen van evaluatie worden regelmatig door de commissie geïnventariseerd. Prioriteit krijgen uiteindelijk evaluaties die vanuit politiek-bestuurlijk oogpunt het meest urgent zijn. Op basis van de resultaten van het onderzoek stelt de commissie een advies op. Provinciale Staten willen zo meer inzicht krijgen in de effectiviteit van beleid, om zo tijdig en succesvol bij te kunnen sturen. De provincie Noord-Holland is daarmee een van weinige provincies in Nederland die systematisch haar beleid evalueert.

Deel: ' Onderzoek Streekplannen Waterland en Kennemerland '
Lees ook