Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

Onderzoek Tweede Kamer biedt steun voor kwaliteitsverbetering 5 september 2001
NS onderschrijft de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek dat in opdracht van de Tweede Kamer onder regie van Twynstra Gudde werd ingesteld naar het eerste overgangscontract tussen de staat en NS (periode 1995 2000).
NS acht het van groot belang dat is vastgesteld dat het bedrijf heeft voldaan aan de contractafspraken. Belangrijk is tevens dat wordt geconcludeerd dat verbetering van kwaliteit en capaciteit van het spoorwegnet voorwaarde is voor het leveren van voldoende kwaliteit aan de treinreizigers.

NS acht het van groot belang voor de positie van en de beeldvorming over NS dat door onafhankelijk onderzoek de suggestie is weggenomen dat het bedrijf niet voldaan zou hebben aan de afspraken die in 1995 in het kader van de verzelfstandiging gemaakt zijn met de overheid. Uit het onderzoek wordt verder duidelijk dat bij het invullen van een nieuw prestatiecontract geen nieuwe criteria moeten worden toegevoegd, omdat het tot overregulering leidt. Dit ontneemt het bedrijf de ruimte om slagvaardig te opereren en kan leiden tot extra financiële lasten, waarvoor NS met het oog op de financiële positie ook volgens het onderzoek in de komende jaren niet de ruimte heeft.

Kwaliteit

NS is van mening dat in de bepalingen in het overgangscontract II een balans is gevonden tussen kwaliteitseisen en financiële mogelijkheden. Als dit contract correct wordt uitgevoerd kan er een goede kwaliteit aan de treinreizigers worden geboden. NS onderkent dat momenteel de kwaliteit achterblijft bij de afspraken uit het overgangscontract II en heeft daarom een verbeterplan opgesteld dat binnen afzienbare tijd tot resultaten moet leiden. Met name het tekort aan materieel en personeel wordt in dat kader aangepakt.

Voor het leveren van een goede kwaliteit is een goede infrastructuur evenzeer onontbeerlijk. Daarbij moet worden vastgesteld dat de toestand van de infrastructuur een verantwoordelijkheid van de overheid is. Uit het onderzoek van Twynstra Gudde blijkt dat het onderhoud van de infrastructuur is achtergebleven. Om de gewenste punctualiteit te bereiken, zal daarin verbetering moeten worden aangebracht. Daarom is in het overgangscontract II vastgelegd dat de overheid in de komende jaren een extra inspanning zal leveren om het aantal infraverstoringen te verminderen.

Deel: ' Onderzoek Tweede Kamer biedt steun kwaliteitsverbetering NS '
Lees ook