Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/1468
datum
07-05-2002

onderwerp
Onderzoek vossenstand
TRC 2002/4164

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de aan u gerichte brief van de leden van de VVD-fractie Passtoors en Snijder-Hazelhof van 26 maart 2002 bericht ik u het volgende.

Ik ga ervan uit de brief van de leden Pastoors en Snijder-Hazelhoff betrekking heeft op het artikel 'Onderzoek weidevogels en vos in gevaar' in het Friesch Dagblad van 23 maart 2002. Bedoeld onderzoek wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Nederland in samenwerking met Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland (SOVON) en Alterra. Landschapsbeheer Nederland heeft medio vorig jaar een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage aan dat onderzoek.

Zoals ik ook heb geantwoord op vragen van het lid M.B. Vos over hetzelfde onderwerp (1034)(d.d. 24-4-2002), heb ik het Expertisecentrum van LNV opdracht gegeven een quick-scan uit te voeren van lopende en op te starten onderzoeken naar weidevogels in het algemeen en naar bestaande lacunes in kennis betreffende weidevogels en predatie. Het betreffende onderzoek van Landschapsbeheer Nederland wordt hierbij betrokken. Daarnaast voert Alterra in opdracht van mijn ministerie een programmeringsstudie uit naar onderzoek ten behoeve van soortenbescherming. Op basis van de resultaten van de quick-scan en de programmeringsstudie neem ik een besluit over een financiële bijdrage aan het onderzoek.

Kort geleden is overleg geweest tussen mijn ministerie en Landschapsbeheer Nederland, SOVON en Alterra. Voor het onderzoek wordt nu een financiële bijdrage van LNV gevraagd voor 2003. In verband met de voorbereidingstijd van het onderzoek willen de onderzoekers uiterlijk dit najaar uitsluitsel. Ik streef er naar voor die tijd een besluit te nemen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber


---

Deel: ' Onderzoek vossenstand '
Lees ook