Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 25-06-1999

Persbericht
Nummer: 86

Onderzoeken onderschrijven belang kennisnet

Kennisnet is zowel wat kwaliteit als kosten betreft de beste manier om leerlingen en studenten toegang te geven tot kennisbronnen over de hele wereld en mogelijkheden te bieden voor onderlinge communicatie. Dit blijkt uit een onderzoek naar marktprijzen voor netwerkdiensten. Minister Hermans van onderwijs, cultuur en wetenschappen heeft vandaag dit onderzoek en de technische evaluatie van het pilotproject kennisnet samen met een reactie naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Tweede Kamer had gevraagd naar deze rapporten om te kunnen oordelen over de wenselijkheid van kennisnet. Enige weken terug heeft de Onderwijsraad in hoofdlijnen positief geadviseerd over kennisnet. Het marktonderzoek, de technische evaluatie en het eerdere positieve oordeel van de Onderwijsraad over kennisnet, sterken de minister in zijn mening dat kennisnet een wenselijke en functionele uitgave is. Op 30 juni a.s. spreekt de minister met de Tweede Kamer over het rapport `Onderwijs on line' over de verdere integratie van informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs. Kennisnet is een belangrijk onderdeel hiervan.

Marktonderzoek
Uit het marktonderzoek blijkt dat kennisnet goedkoper uitvalt en meer kwaliteit biedt individuele aansluitingen op internet. Alleen voor grotere scholen lijkt een financieel aantrekkelijk alternatief te bestaan, namelijk een aansluiting via een kabelnet Internet Service Provider. Echter, de dekking via het kabelnet is slechts 30 procent, de capaciteit is vaak niet beschikbaar en er zijn minder diensten beschikbaar dan via Kennisnet. Grootste bezwaar is dat scholen een IT-beheerder moeten aanstellen. Of de 2500 benodigde IT-beheerders voor het gehele onderwijsveld in Nederland te vinden zijn is maar de vraag. Verder zijn IT-beheerders te duur voor scholen.

Evaluatie pilot
Sinds het najaar van 1998 zijn in een pilot de circa 350 voorhoedescholen ICT (die in de vorige kabinetsperiode al van start gingen) aangesloten op het Kennisnet. Dit pilotproject was toegewezen aan EnerTel NV, een samenwerkingsverband van Nederlandse kabelexploitanten. Uit een technische evaluatie van het pilotproject kennisnet van CMG blijkt dat de prestaties van EnerTel voldoende zijn. Aan bepaalde punten moet EnerTel meer aandacht besteden, zoals de afhandeling van storingen. De evaluatie vormt geen bezwaar om tot definitieve gunning (Europese aanbesteding) aan EnerTel over te gaan. Of dit uiteindelijk gebeurt hangt onder andere af van de politieke conclusies over de wenselijkheid van kennisnet.

Achtergrondinformatie
Kennisnet brengt onder andere educatieve software en multi-media toepassingen binnen het handbereik van scholen. Naast scholen kunnen ook bibliotheken, musea en andere culturele instellingen op kennisnet worden aangesloten. Bij het uitwisselen van ervaringen (nationaal en internationaal) van leraren en leerlingen kan kennisnet een belangrijke rol spelen. Leerlingen en leraren kunnen gelijktijdig gebruik maken van de diensten van kennisnet tegen relatief weinig kosten, zoals nu ook blijkt uit het marktonderzoek. Via kennisnet krijgen scholen de beschikking over een beveiligd en centraal beheerd onderwijsnetwerk dat toegang biedt tot Internet.

Deel: ' Onderzoeken onderschrijven belang kennisnet '
Lees ook