* * *

Door de eer aan zichzelf te houden blijft
Europese Commissie in functie

In onderstaand commentaar op het aftreden van de Europese Commissie wordt ingegaan op de nu ontstane situatie (wat kan / mag de 'demissionaire' Commissie?) en op de verklaring die vandaag door Santer werd uitgevaardigd

De Commissie wordt normaliter voor een periode van 5 jaar benoemd. Deze periode zou aan het eind van dit jaar zijn afgelopen. De Commissie is nu collectief teruggetreden. Voor (individuele) Commissie-leden wordt deze mogelijkheid expliciet in het EG Verdrag geboden, te weten in art. 159. Dat artikel bepaalt dat Commissieleden vrijwillig ontslag mogen nemen. Verder wordt in dit artikel bepaald dat Commissieleden waarvan de amtsvervulling eindigt voor de verdere duur van hun ambtstermijn worden vervangen door een nieuw lid dat in onderlinge overeenstemming door de Regeringen van de Lid-Staten wordt benoemd. Deze bepaling staat er dus aan in de weg dat de Commissarissen op hun oude post terugkeren. Totdat er in hun vervanging is voorzien, zo bepaalt artikel 159 verder, blijven de leden van de Commissie in functie.

"In functie blijven" lijkt er op te duiden dat men volledig mag blijven doorwerken met alle bevoegdheden, met name als men de tekst van art. 159 vergelijkt met de situatie waarin het Europees Parlement de Commissie naar huis stuurt. Het Europees Parlement heeft die bevoegdheid ex art.
144 EG Verdrag. In dat artikel wordt niet gesproken over "in functie blijven" maar over de "lopende zaken blijven behartigen". Door de eer aan zichzelf te houden lijkt de Commissie dus te hebben voorkomen dat men vleugellam wordt. Desalniettemin zou men kunnen volhouden dat in de huidige situatie de Commissie terughoudendheid dient te betrachten met betrekking tot politiek gevoelige kwesties.

In de verklaring die Santer vandaag namens de Commissie heeft doen uitgaan zegt hij ook dat de Commissie "will continue to perform our functions until replacement is provided". In diezelfde verklaring wordt overigens hard uitgehaald naar het fraude-rapport van het Comite van Onafhankelijke Experts. Met name zouden de conclusies van het rapport qua toonzetting "wholly unjustified" zijn. Gezien de duidelijk gedocumenteerde gevallen van mismanagement die de experts beschrijven (o.a. controle mechanismen die niet goed werken, fraudegevallen waar men van op de hoogte was maar die niet werden bestreden en vriendjespolitiek) zou men eerder kunnen beweren, dat de toonzetting van de verklaring van de Commissie "wholly unjustified" is.

Mr. Wybe Th. Douma
Senior onderzoeker Europees Recht
T.M.C. Asser Instituut

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoeker Europees Recht mr. Douma over Europese Commissie '
Lees ook