expostbus51


MINISTERIE LNV

https://www.minlnv.nl

MIN LNV:ONDERZOEKSRESULTATEN DIOXINE BEKEND

De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Geachte Voorzitter,

In deze brief informeer ik u over resultaten van onderzoek naar dioxineverontreiniging in veevoer, zoals vandaag beschikbaar gekomen van het RIKILT.

Onderzoeksresultaten dioxine
Zoals aangegeven in mijn brief van 2 juni jl. is enerzijds mogelijk verontreinigd mengvoeder geleverd aan Nederland door de firma Hendrix te Merksem (B) en anderzijds via Rendac-België mogelijk verontreinigd vet doorgeleverd aan Hendrix UTD te Oosterhout (Nl).

Door Hendrix te Merksum zijn van de betrokken partijen mengvoeder proefmonsters achtergehouden. Deze proefmonsters zijn onderzocht door het RIKILT. De uitslagen van het dioxine onderzoek op deze monsters zijn vandaag beschikbaar gekomen van het RIKILT. Het aangetroffen gehalte dioxine is te vergelijken met het in een normale situatie aan te treffen gehalte.
Van de betrokken opfokbedrijven zijn ei-monsters genomen. Deze zijn op dit moment nog in onderzoek bij het RIKLIT. De uitslag van dit onderzoek wordt de komende dagen verwacht. Om alle risico.s voor de volksgezondheid te vermijden zullen geen beslissingen worden genomen over het vrijgeven van betrokken bedrijven en producten, alvorens ook hiervan de uitslagen bekend zijn.

Van Hendrix te Oosterhout werden eveneens monsters verkregen, achtergehouden van de betrokken partijen verontreinigd veevoer bestemd voor varkens. Onderzoek door het RIKILT van deze monsters is vandaag afgerond. Het aangetroffen gehalte dioxine is te vergelijken met het in een normale situatie aan te treffen gehalte. Bij de betrokken Nederlands varkensbedrijven hebben proefslachtingen plaatsgevonden waarbij monsters varkensvet werden genomen. De uitslagen van het dioxine onderzoek op deze monsters varkensvet worden de komende dagen verwacht. Ook hiervoor geldt dat geen beslissingen zullen worden genomen over het vrijgeven van betrokken bedrijven en producten alvorens deze uitslagen binnen zijn.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER

EN VISSERIJ

G.H. Faber

03 jun 99 17:34

Deel: ' Onderzoeksresultaten dioxine bekend '
Lees ook