Provincie Limburg

Gezamelijk persbericht van het provinciaal bestuur van Limburg en Symbiose


73/99

Maastricht, 12 mei 1999

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN HET PROVINCIAAL BESTUUR VAN LIMBURG EN SYMBIOSE

De stichting Symbiose heeft medio vorig jaar besloten tot een ingrijpende reorganisatie. De voorbereidingen daarvoor zijn in de tweede helft van 1998 getroffen. In januari 1999 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hun visie op dit veranderingsproces aan Symbiose kenbaar gemaakt. Dit was aanleiding voor Symbiose om met de provincie na te gaan hoe de provinciale gezichtspunten in het veranderplan van Symbiose zouden kunnen worden uitgewerkt. Eerder al spraken Symbiose en de provincie af een nieuw meerjaren- contract voor te bereiden tussen Symbiose en de provincie, dat vanaf 1 januari 2000 van kracht moet worden. Helderheid over beide zaken wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle afronding van het veranderingsproces. Daarom werd er door bestuur en directie van Symbiose prioriteit gegeven aan het in overleg met de provincie scheppen van deze helderheid en werd het lopende reorganisatieproces getemporiseerd.

Inmiddels heeft de ondernemingsraad van Symbiose zijn ernstige ongerustheid geuit over de voortgang van het reorganisatieproces. Dit vormde aanleiding voor een overleg op 11 mei jl. tussen de heer J.B. Haazen, gedeputeerde voor o.a. welzijn van de provincie Limburg en bestuur en directie van Symbiose. Er is afgesproken dat de gedeputeerde op korte termijn oriënterende gesprekken zal voeren met het bestuur, de directeur en de ondernemingsraad van Symbiose, met als doel voorwaarden te scheppen voor een succesvolle doorstart van het reorganisatieproces. Het streven is er op gericht dat de gedeputeerde daartoe in de eerste week van juni een voorstel doet aan alle betrokkenen op grond waarvan het veranderingsproces met zoveel mogelijk steun en in overeenstemming met het provinciale beleid tot een goed resultaat geleid kan worden.

Deel: ' Ongerustheid bij Symbiose (Limburg) over reorganisatie '
Lees ook