Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Onherroepelijk bestemmingsplan Lijnden-Oost

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het volgende bekend.

Bij uitspraak van 5 september 2001, nr. 200003349/1, heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onherroepelijk beslist op het bestemmingsplan Lijnden-Oost, dat door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland gedeeltelijk was goedgekeurd op 2 mei 2000, kenmerk 2000-21919. Bij besluit van 30 september 1999, nummer 334, was het bestemmingsplan Lijnden-Oost door de gemeenteraad van Haarlemmermeer vastgesteld.
Het besluit van Gedeputeerde Staten om gedeeltelijk goedkeuring te onthouden aan voornoemd bestemmingsplan is door de genoemde uitspraak in stand gebleven.

Bestemmingsplan Lijnden-Oost heeft betrekking op een circa 50 hectare groot gebied tussen Lijnden en Badhoevedorp. Met het plan wordt hoofdzakelijk voorzien in de mogelijkheid tot aanleg van een Schipholgebonden bedrijventerrein. Het noordoostelijke kwadrant van het plangebied heeft de bestemming 'Agrarische doeleinden' gekregen, welke bestemming gewijzigd kan worden in woon- en bedrijfsbestemmingen.

Met ingang van 1 oktober 2001 ligt de uitspraak van de Raad van State met bijbehorende stukken gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp. Het ligt daar bovendien op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur. Wordt gedurende die laatste periode een toelichting gewenst, dan dient u vooraf een afspraak te maken met dhr. Berger: tel. 023-567 6075.

Het bestemmingsplan zelf is tevens permanent in te zien bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouwvergunningen, Nieuweweg 65 te Hoofddorp.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp, 28 september 2001

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Onherroepelijk bestemmingsplan Lijnden-Oost Haarlemmermeer '
Lees ook