INFODROME

Overheid moet optreden als bedrijven privacy burger schenden

68% van de stemgerechtigde Nederlandse bevolking vindt dat de overheid moet optreden als bedrijven of organisaties de privacy van de burger schenden. Dit is een van de uitkomsten van een enquête die onlangs in opdracht van Infodrome door het NIPO is gehouden ten behoeve van de webdiscussie INFODROMeDEBAT.

Infodrome organiseert van 10-16 september aan de hand van de stellingen uit deze enquête een online discussie over overheid en privacy in de informatiesamenleving op haar
website https://www.infodrome.nl/debat

TOELICHTING
Deze privacydiscussie is onderdeel van het INFODROMeDEBAT dat tussen 3 september en 28 oktober acht beleidsvraagstukken over overheid en informatiesamenleving ter discussie stelt.

Infodrome heeft hiervoor twee strategieën bedacht die de overheid zou kunnen hanteren. De strategieën zijn op hoofdlijnen samen te vatten onder twee noemers:


1. Slimme hiërarchie: een strategie waarin de overheid ICT inzet om haar eigen invloed te vergroten

2. Empowerment van de samenleving: een strategie waarbij de overheid ICT inzet om de samenleving meer zelfregulerende kracht te geven.

In het NIPO-onderzoek zijn deze strategieën als volgt in een tweetal beleidskeuzes over privacy verwerkt en aan een representatief deel van de stemgerechtigde Nederlandse bevolking voorgelegd:

STELLLINGEN
Doel: de privacy van de burger moet worden gerespecteerd.

Slimme hiërarchie (mee eens 68%)

Maatregel:
De overheid garandeert de privacy van de burger, omdat ze de gegevens zelf beheert. De gegevens mogen alleen onder strikte voorwaarden worden geraadpleegd.

Resultaat:
de overheid moet optreden als bedrijven of organisaties de privacy van de burger schenden

Empowerment samenleving (mee eens 26 %)

Maatregel:
De overheid richt een onafhankelijke organisatie op die klachten over schendingen van de privacy openbaar maakt.

Resultaat:
Vanwege dreigende negatieve publiciteit zullen organisaties de privacy van burgers niet schenden.

INFODROMeDEBAT
Behalve over privacy zal Infodrome in de maanden september en oktober vergelijkbare webdiscussies voeren over de thema's gezondheidszorg (week 36), democratisch bestuur (week 38), milieu (week 39), ouderen (week 40), onderwijs (week 41), veiligheid (week 42) en sociale zekerheid (week 43).

De uitkomsten van de discussies en de voortgebrachte ideeën zullen door Infodrome worden gebruikt als input voor een eindadvies aan het kabinet, en als toetssteen voor het beoordelen van de concept verkiezingsprogramma's van de politieke partijen.

Infodrome is een denktank van het kabinet over de informatiesamenleving. Rick van der Ploeg is namens het kabinet verantwoordelijk voor Infodrome.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Edith Mastenbroek (020-5510863 of 06-11358502 edith.m@infodrome.nl) Marcel boontje (020-5510899 of 06-17840888 boontje@infodrome.nl)


07 sep 01 15:50

Deel: ' Online discussie schending privacy burger door bedrijven '
Lees ook