Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving ontheffing stortverbod afvalstoffen stortplaats De Wierde

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij besloten hebben om aan Afvalsturing Friesland N.V. ontheffingen te verlenen van het Besluit stortverbod afvalstoffen voor het storten van respectievelijk
3,5 Kton en 3 Kton van de in categorieën 30 t/m 32 genoemde afvalstoffen, met uitzondering van vet-/water-/slibmengsels afkomstig uit vetscheiders, in de periode van 1 tot en met 30 juni 1999. Er is op dit moment geen andere verwijderingsmethode beschikbaar dan storten. De stortplaats is gelegen aan de Dolten te Nijehaske, in de gemeente Skarsterlân.

U kunt de stukken inzien
De ontheffingen liggen vanaf 12 juli 1999 gedurende de bezwaartermijn ter inzage:

- bij de afdeling Milieu van de sector Wonen en Werken, Herema State 5 (1e gebouw, ingang park) te Joure, op werkdagen van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

- in het gemeentehuis, Herema State 1 (hoofdgebouw)op maandag van
13.30 tot 20.00 uur; dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur; op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur;

- bij de afdeling Milieu- en bouwtoezicht van de gemeente Heerenveen, Crackstraat 2 te Heerenveen, op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur, alsmede dinsdags en donderdags van 18.30 tot 20.30 uur;
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen, kamer 083, op werkdagen van 09.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 51 28).

Bezwaar instellen:
Wij maken u erop attent dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht door een belanghebbende tegen bovenstaande ontheffingen, binnen zes weken na de dag waarop deze is verzonden, een bezwaarschrift kan worden ingediend. In dit geval begint de bezwaartermijn daarom op 12 juli 1999 te lopen.
Het bezwaarschrift dient tenminste te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening van het bezwaar;
c. omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en gericht aan het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.
Degene die gebruik maakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken kan tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's Gravenhage. De indiener van het verzoekschrift legt daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer N. Kistemaker, afd. Milieuvergunningen van de Provincie, tel. 058 - 292 52 05.

Deel: ' Ontheffing GS Friesland voor stortverbod afval De Wierde '
Lees ook