expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: Kosovo

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalBinnenhof 42513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer

Datum Bijlage(n)
23 april 1999 -
Ons kenmerk Uw kenmerk
DGRLD/JBZ/L 99.210279 -

Onderwerp
Tupolev vluchten met vluchtelingen uit Kosovo.

Geachte voorzitter,
Hierbij informeer ik u over vluchten met vluchtelingen uit Kosovo en de gevolgen hiervan voor de geluidsproblematiek op de Nederlandse luchthavens en de slotallocatie methodiek op Schiphol.

Voor zover mij nu bekend worden er de komende dagen circa 20 vluchten verwacht met ondermeer vliegtuigen van het type Tupolev. Het kan niet worden uitgesloten dat de in deze operatie ingezette vliegtuigen behoren tot de meest lawaaiige categorie.

Ontheffing voor zover benodigd
Voor zover er vluchten .s-nachts zullen plaatsvinden, speelt het probleem dat op een aantal luchtvaartterreinen het verboden is

.s-nachts te vliegen of dat voor bepaalde vliegtuigen het verboden is

.s-nachts te vliegen en dat de beschikbare geluidsruimte door deze vluchten mogelijk zeer zwaar zal worden belast.

Gelet op de bijzondere aard van deze humanitaire vluchten, in verband met de noodsituatie in Kosovo, zal ik -voor zover dat nodig is- de Nederlandse luchthavens waarop deze vluchten plaatsvinden een ontheffing verlenen als bedoeld in artikel 33 lid 2 van de Luchtvaartwet. Met een dergelijke ontheffing mag de exploitant het luchtvaartterrein gebruiken of doen of laten gebruiken in strijd met de bepalingen en voorschriften bij de aanwijzing gesteld of in strijd met de door de minister gegeven voorschriften. Met deze ontheffing zal ik toestaan dat ook .s-nachts, ook al gelden er verboden op grond van huidige regelingen, vluchten mogen worden afgehandeld.

Gelet op de korte termijn waarop deze vluchten moeten worden toegelaten, zal ik een ontheffing, voor zover dat nodig is, pas achteraf kunnen verlenen.

Overschrijding geluidszones
Ten aanzien van de vraag of door het toestaan van deze vluchten geluidszones zullen worden overschreden, wil ik het volgende opmerken.
In het Gebruiksplan Schiphol 1999 wordt rekening gehouden met een bepaalde hoeveelheid general aviation-verkeer. In hoeverre deze vluchten zullen leiden tot overschrijding van de geluidszone, kan ik op dit moment niet voorzien. Wel ben ik voornemens om, gelet op de noodsituatie, de uit deze vluchten voortvloeiende geluidsbelasting niet toe te rekenen aan Schiphol, of aan een andere luchthaven voor zover hier in dit kader vluchten naar toe zullen gaan. Er is in dit geval sprake van een overmachtsituatie in die zin dat handhaving van een (eventuele) overschrijding die louter en alleen is veroorzaakt door het toelaten van deze vluchten onbillijk en onrechtvaardig zou zijn, omdat een (eventuele) overschrijding is ontstaan buiten de macht om van de betreffende lucht-
haven.

Slotallocatie
Voor zover deze vluchten op Schiphol worden afgehandeld, kan ik het volgende opmerken over de relatie met betrekking tot de slotallocatie methodiek op Schiphol.

In het Besluit van 24 november 1997, houdende regelen met betrekking tot de toewijzing van slots op communautaire luchtvaartterreinen (Besluit slotallocatie) wordt in de toelichting op artikel 2 onder meer vermeld:
'Voor uitzonderingsgevallen wordt een aantal slots buiten de verdeling gehouden. Het betreft hier slots ten behoeve van bijvoorbeeld noodsituaties, Rode-Kruis-vluchten, overheidsluchtvaartuigen, en dergelijke'.
In het onderhavige geval betreft het vluchten die naar hun aard niet tot het handels-verkeer kunnen worden gerekend. Internationaal (IATA en EU) wordt algemeen aanvaard dat voor dit soort noodsituaties het slotallocatie systeem opzij wordt gezet.

Met betrekking tot de toewijzing van slots op Schiphol doen zich dus geen problemen voor.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

23 apr 99 16:22

Deel: ' Ontheffing voor luidruchtige Tupolev vluchten met Kosovaren '
Lees ook