Gemeente Haarlemmermeer


* Publicaties Bestemmingsplannen


* ... Wet op de Ruimtelijke Ordening

Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Spoorlaan Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het volgende bekend.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij hun besluit van 25 september 2001 nummer 2001-27365 goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan Spoorlaan Zuid, dat de gemeenteraad had vastgesteld op 28 juni 2001, nummer 209. De onthouding van goedkeuring richt zich op de formele reden dat de bekendmaking van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan niet in de Staatscourant heeft plaatsgevonden.

Met ingang van 22 oktober 2001 ligt genoemd besluit met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het informatiecentrum in de centrale hal van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein 1 te Hoofddorp, op werkdagen van 09.00 uur tot 12.30 uur. De stukken kunnen bovendien op dinsdagen van 17.00 tot 20.00 uur worden ingezien. Indien gedurende laatstgenoemde periode een toelichting is gewenst, dient vooraf een telefonische afspraak te worden gemaakt met de heer Berger, tel. 023-567 6075.

Gelet op artikel 56, lid 2 onder b, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kan een ieder gedurende de periode van terinzageligging beroep instellen tegen de onthouding van goedkeuring bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient in tweevoud te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Ingevolge artikel 28, lid 7 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening treedt het besluit van Gedeputeerde Staten inzake onthouding van goedkeuring in werking daags na afloop van voormelde beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist kan door de indiener van een beroep een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn, dan treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Voor beroep- en verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp, 19 oktober 2001.

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

Deel: ' Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan Spoorlaan Zuid '
Lees ook