Gemeente Zoetermeer

Ontwerp 1e herziening uitwerkingsplan 'Rokkeveen kantoren 9', ter inzage vanaf 1 juli a.s.

Op 25 april 1988 is door de Gemeenteraad van Zoetermeer het globale bestemmingsplan Rokkeveen kantoren vastgesteld. Dit plan werd op 13 december 1988 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en is met uitzondering van de onderdelen waar goedkeuring aan is onthouden onherroepelijk. In het bestemmingsplan is bepaald dat burgemeester en wethouders het bestemmingsplan nader moeten uitwerken. Het bestemmingsplan geeft hierbij het kader waarbinnen de uitwerking moet geschieden.
Een van de uitwerkingsplannen die inmiddels van kracht is, is het uitwerkingsplan Rokkeveen kantoren 9.
Dit plan werd op 3 maart vastgesteld en op 19 mei door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurd.

Kantorengebied Campus
Het plan heeft betrekking op het zogenaamde bordesgebied aan de oostzijde van het kantorenparkgebied Campus in Rokkeveen en voorziet in de bouw van drie vrijstaande kantoren. Twee van deze kantoren zijn inmiddels gerealiseerd.
Voor het middelste kantoor is een bouwplan ingediend. Dit plan past binnen de uitgangspunten van het globale bestemmingsplan, maar wijkt op een aantal ondergeschikte punten af van het uitwerkingsplan. Om de bouwontwikkeling niet tegen te gaan wordt het uitwerkingsplan herzien. Zo wordt de bouwhoogte met 2,5 verhoogd. Verder is circa 177 m2 meer bebouwing mogelijk binnen het bouwvlak. Bovendien beoogt de herziening de mogelijkheid te creëren voor het bouwen van een ondergrondse garage die maximaal 4,5 meter boven het maaiveld uitkomt, op gronden met de bestemming 'kantoren onbebouwd.'

Ter inzage
Omdat het uitwerkingsplan Rokkeveen kantoren 9 slechts op ondergeschikte punten wordt herzien vindt geen inspraak plaats. Wel is het mogelijk tegen dit besluit een klacht in te dienen. De procedure hiervoor is geregeld in artikel 11 van de Algemene Inspraakverordening.
Het ontwerpplan ligt vanaf maandag 1 juli gedurende 2 weken voor iedereen ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw reactie op het ontwerp 1e herziening van het uitwerkingsplan Rokkeveen kantoren 9 kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke reactie indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer, postbus 15, 2700 AA Zoetermeer, onder vermelding van "Zienswijze ontwerp 1e herziening uitwerkingsplan Rokkeveen kantoren 9".

Inlichtingen
Voor informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekszaken in de centrale hal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1, Zoetermeer. De openingstijden van afdeling Publiekszaken zijn maandag van 11.00 tot 16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur en op vrijdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. Voor een mondelinge toelichting kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoon (079) 346 8400.

Laatste wijziging: 26-6-2002

Deel: ' Ontwerp 1e herziening uitwerkingsplan 'Rokkeveen kantoren 9' Zoeterm.. '
Lees ook