Provincie Gelderland


Gewijzigd ontwerp bebouwingscontouren Centraal Veluws Natuurgebied

23 juni 1999

Nr. 99-255

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het ontwerp voor de bebouwingsgrenzen van kernen rond het Centraal Veluws Natuurgebied (CVN) iets gewijzigd. Dit gebeurde naar aanleiding van de zienswijzen die in de pe riode 1 maart tot 26 april werden ingediend. De criteria die zijn gebruikt om de contouren vast te stellen, bleven ongewijzigd.

Bij ongeveer dertien gemeenten zijn de contouren op onderdelen gewijzigd. In vrijwel alle gevallen gaat het om kleine aanpassingen waardoor de contouren beter aansluiten bij bestaande bestemmingsplannen en plaatselijke situaties. Tussen 1 maart en 26 april werden meer dan vijftig zienswijzen ingediend. Een aantal indieners vroeg om een toelichting bij de vaststelling van de contouren. Verder kreeg het college te maken met de soms tegenstrijdige zienswijzen van bijvoorbeeld milieugroeperingen en ondernemers. Ook het Ministerie van VROM diende een uitgebreide zienswijze in, die in het gewijzigde ontwerp verwerkt is.

Het gewijzigde ontwerp wordt nog beoordeeld door de Provinciale Planologische Commissie (september) en de Commissie Ruimtelijke Ordening (september).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de dienst REW, de heer Jacobse, tel. (026) 359 97 76, e-mail: g.jacobse@prv.gelderland.nl

* de afdeling Communicatie, mevr. A. Schippers, tel. (026) 359 90 17, e-mail: a.schippers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Ontwerp bebouwingscontouren Centraal Veluws Natuurgebied '
Lees ook