Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Personenverkeer, Migratie en Consulaire Zaken

Afdeling JBZ en Justitiële en Politiële Samenwerking

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 19 mei 1999
Kenmerk DPC/JP-185/99
Blad /1
Bijlage(n) doc 7319/1/99
Betreft Integratie Schengen / GCA
C.c.

Mede namens de Staatssecretaris van Justitie leg ik u een ontwerp-besluit van de Raad voor waarbij de secretariële ondersteuning van de Gemeenschappelijke Controleautoriteit (GCA) van Schengen in vervolg zal worden geleverd door het secretariaat-generaal van de Raad in plaats van het Schengen-secretariaat. Dit besluit behoeft, in overeenstemming met artikel 5 van de goedkeuringswet bij het Verdrag van Amsterdam, de instemming van de Staten-Generaal.

Op basis van artikel 115 van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst (SUO) is destijds een gemeenschappelijke controleautoriteit ingesteld die belast is met het toezicht op de technisch ondersteunende functie van het Schengen Informatie Systeem (SIS) en met het onderzoek naar andere vraagstukken in verband met de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het SIS en de bescherming van persoonsgegevens. De secretariële ondersteuning van de GCA werd geleverd door het Schengen-secretariaat. Het onderhavige besluit, vervat in document
7319/1/99 REV 1 SCHENGEN 23, regelt de praktische overgang van deze ondersteunende taak van het Schengen-secretariaat naar het secretariaat-generaal van de Raad. Aangezien het GCA niet gelijk kan worden gesteld met een comité of werkgroep in de zin van artikel 19 van het Reglement van Orde van de Raad, is er een apart Raadsbesluit nodig om het secretariaat-generaal van de Raad met deze ondersteunende taak te belasten.

De Regering kan haar goedkeuring aan dit besluit hechten. Gaarne verneem ik of uw Kamer met dit besluit kan instemmen.

DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Deel: ' Ontwerp-besluit Integratie Schengen naar Kamer '
Lees ook