Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluit
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan J.C. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Tepelenburgweg 1 te Harskamp WM/2001-036

Besluiten
Op 7 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

1. E. Otten, voor een veehouderij op het adres Fliertseweg 15 te Lunteren WM/2000-124

2. W. Folmer, voor een veehouderij op het adres Buurtweg 48 te Ederveen WM/2000-128

3. J. Methorst, voor een veehouderij op het adres Oude Bisschopweg 6 te Lunteren WM/2001-006

Intrekkingsbesluiten Op 7 augustus 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van:

1. C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp van d.d. 20 december 1988, nr. HW-88-141(i5) en wel voor 124 vleesvarkens;
2. C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp van d.d. 20 december 1988, nr. HW-88-141(i6) en wel voor 116 vleesvarkens;
3. W. van den berg, Lage Valkseweg 169 te Lunteren van d.d. 29 juni 1993, nr. HW-92-344 en wel voor 15 stuks jongvee, 37 zoogkoeien, 440 legkippen en 12 vleesstieren.

Melding (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is) Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:
1. Garage Van de Hee, Reehorsterweg 25e te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer. A-2001-071

2. Groentehal De Goudreinet, Brouwerstraat 116 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer. A-2001-072

3. Heidehain Nederland B.V., Copernicus ongen. te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. A-2001-073

4. Somatech B.V., Keplerlaan ongen. te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer. A-2001-074

Bedenkingen
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 13 september 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 6 september 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 0522.

Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt. Beroep
Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingbesluiten. Tot 27 september 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 27 september 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 13 september 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 27 september 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 15 augustus 2001

Deel: ' Ontwerp-besluit op gebied van milieu van de gemeente Ede '
Lees ook