Gemeente Voorschoten


Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluit
Burgemeester en wethouder van Voorschoten zijn van plan om een nieuwe de gehele inrichting omvattende milieuvergunning te verlenen aan Ton de Groot Automobielen B.V. voor het in werking hebben van een detailhandel en groothandel in auto's en auto-onderdelen, alsmede de exploitatie van een garagebedrijf, op het perceel Gerard Doustraat 22 in Voorschoten.

Het ontwerp-besluit de aanvraag en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 februari 1999 gedurende vier weken ter inzage op kamer 1.32 van het gemeentehuis (sectie Milieu). Voor het inzien van de stukken buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u een afspraak maken via tel. (071) 5600 752.

Tot 16 maart 1999 kunt u bij burgemeester en wethouders schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp-besluit. U kunt daarbij verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Na afloop van de terinzagelegging zal een besluit worden genomen. Heeft u geen bedenkingen tegen het ontwerp-besluit ingebracht, dan kunt u slechts beroep instellen tegen ons besluit als:
* u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was om bedenkingen in te brengen;

* het beroep gericht is tegen een wijziging ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Deel: ' Ontwerp-besluit Wet Milieubeheer Voorschoten ter inzage '
Lees ook