Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:


1. Maatschap D. en G. van Omme, voor een veehouderij op het adres Maatweg 2 te Otterlo WM/1999-167 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 850 legkippen.
2. W. van Steenbergen, voor een veehouderij op het adres Dijkgraaf 10 te Bennekom WM/2001-013 Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 2 pony's.

3. A. Henzen, voor een veehouderij op het adres Nieuweweg 76 te Ederveen WM/2001-030

4. C.W. Berkhof, voor een veehouderij op het adres Meikade 41 te Ederveen WM/2001-039
Tevens is het gemeentebestuur van plan de vergunning van mw. H. van Roekel, Meulunterseweg 73 te Lunteren nr. HW-1986-127 in te trekken, en wel voor 21 vleesvarkens.

Besluiten

Op 11 september 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

1. Bouwbedrijf Hardeman B.V., voor een aannemersbedrijf op het adres Scharrenburgersteeg 10 te Lunteren WM/2000-062

2. W. de Vries, voor een veehouderij op het adres Esserbroekweg 5 te Otterlo WM/2001-015

RECTIFICATIE

Op 4 september 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning gedeeltelijk ingetrokken van G. Veldhuizen, Vijfsprongweg 62 te Lunteren van d.d. 30 oktober 1984, nr. HW-84-074 en wel voor 101 vleesvarkens.

Meldingen (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is). Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:


1. Sportstudio Body Perfection, Vening Meineszstraat 3b te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer. A-2001-082.
2. Koolstra B.V., Niels Bohrstraat 36 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer. A-2001-083

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 18 oktober 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 11 oktober 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.
Adres indienen bedenkingen: Burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van de besluiten. Tot 1 november 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 1 november 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 18 oktober 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 1 november 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 20 september 2001

Deel: ' Ontwerp-besluiten gemeente Ede '
Lees ook