Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:


1. De Nooij Stainless BV, voor een lasinrichting op het adres Molenstraat 133 te Bennekom WM/2000-106

2. E. van den Berg, voor een veehouderij op het adres Laarweg 24 te Harskamp WM/2001-014

Tevens is het gemeentebestuur van plan om de milieuvergunning in te trekken van Gebr. E. en A. Jochemsen, Rijksweg 25 te Ede, van d.d. 20 juni 1980, nr. HW-79-186 en wel voor 29 stuks jongvee.

Het gemeentebestuur is tevens van plan een milieuvergunning gedeeltelijk te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan H.C. van de Brandhof, voor een veehouderij op het adres Renswoudseweg 15 te Ederveen WM/1998-041

Het plan is deze vergunning gedeeltelijk te weigeren en wel voor 378 vleesvarkens.

Het betreft een nieuwe beslissing op de aanvraag. Een eerder besluit van het college van B&W is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd vanwege het ammoniakaspect. De aanvraag zelf is niet gewijzigd.

Ontwerp-intrekkingsbesluit

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

1. G. Veldhuizen, Vijfsprongweg 82 te Lunteren van d.d. 30 oktober 1984, nr. HW-84-074 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 101 vleesvarkens.

2. J. Blankespoor, Valkse Engweg 14 te Wekerom van 4 juni 1985, nr. HW-84-172 geheel in te trekken.

3. H. van Ginkel, Fliertseweg 20 te Lunteren van 12 oktober 1993, nr. HW-93-050 gedeeltelijke in te trekken en wel voor 1143 vleesvarkens.

Besluiten

Op 31 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:
1. C. Methorst, voor een veehouderij op het adres Luntereseweg 67 te Ede WM/2000-068

2. J. en I. Hoving, voor een veehouderij op het adres Broeksteeg 2 te Lunteren WM/2000-097

3. J. Stroomberg, voor een veehouderij op het adres Scharrenburgersteeg 39 te Lunteren WM/2001-001
4. G.J. van de Dikkenberg, voor een veehouderij op het adres Hoge Valkseweg 59 te Lunteren WM/2001-002

5. J. Groeneveld, voor een veehouderij op het adres Meenthorsterweg 5 te Lunteren WM/2001-003

6. Mts. Rap, voor een veehouderij op het adres Lontweg 2-4 te Otterlo WM/2001-004

7. R. van Omme, voor een veehouderij op het adres Westenengerdijk 46-48 te Harskamp WM/2001-005 Deze vergunning is gedeeltelijk geweigerd en wel voor 3 stuks jongvee

Tevens heeft het gemeentebestuur op 31 juli 2001 een milieuvergunning verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan MAC Harskamp, voor een motorcrosscircuit op het adres Dabbelosepad/Rondweg/ISK-terrein ongen. te Harskamp, voor de periode tot 1 april 2004. WM/1997-017

Het betreft een nieuwe beslissing op de aanvraag. Een eerder besluit van het college van B&W is door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd vanwege het ammoniakaspect. De aanvraag zelf is niet gewijzigd.

Intrekkingsbesluit

Op 31 juli 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning ingetrokken van J.J. van de Munt, Hoge Valkseweg 48 te Lunteren van d.d. 29 september 1981, nr. HW-81-022 en nr. HW-83-056 van d.d. 22 november 1983 en wel voor 210 vleesvarkens.

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van Recreatie Service Nederland, Edeseweg 5 III

te Harskamp
.

Het betreft een melding op grond van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer A-2001-070

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 6 september 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 30 augustus 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtewisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 0522.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 23 augustus 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen : burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten en de intrekkingsbesluiten. Tot 20 september 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:
* degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
* degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

* enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 20 september 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde melding en ontwerp-besluiten kunnen tot 6 september 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 20 september 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 23 augustus 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.Ede, 8 augustus 2001

Deel: ' Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede '
Lees ook