Gemeente Ede

Wet Milieubeheer

Ontwerp-besluiten

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

1. Wetac Automaterialen, voor een distributiebedrijf voor autobedrijven op het adres Celsiusstraat 44 te Ede WM/1999-148;
2. W.J. van Holland, voor een veehouderij op het adres Fransesteeg 4 te Ede WM/2001-054 Tevens is het gemeentebestuur van plan om de vergunning Wet milieubeheer in te trekken van;
- E. Beukhof, Krommesteeg 26 te Ede van 26 oktober 1993, nr. WM/93-081 in te trekken voor wat betreft 80 vleesvarkens (D 3.4.1) en 50 vleesvarkens (D 3.4.2);

- J. van de Brandhof, Renswoudsestraatweg 30 te Lunteren van 2 april 1985, nr. HW-84-133 in te trekken voor wat betreft 183 vleesvarkens (D 3.4.1);

- J. van de Brandhof, Zecksteeg 26 te Ede van 11 november 1980, nr. HW-80-012 in te trekken voor wat betreft 99 vleeskalveren (A 4);

- J. E. van de Brandhof, Krommesteeg 15 te Ede van 11 mei 1982, nr. HW-81-140 in te trekken voor wat betreft 42 vleesvarkens (D
3.4.2);

- van Vrouwenerff, Kade 17 te Ede van 3 december 1991, nr. HW-91-145 in te trekken voor wat betreft 129 vleesvarkens (D 3.4.2).
3. M.J. Hazeleger, voor een veehouderij op het adres Maasjessteeg 4 te Otterlo WM/2001-026;

4. Staatssecretaris van Defensie, Ingenieur Directie Gelderland, voor een kazerneterrein op het adres Nieuwe Kazernelaan 10 te Ede WM/2001-034.

Ontwerp-intrekkingsbesluit
Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van Chr. Van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp d.d. 20 december 1988 nr. HW-88-141(i-7) in te trekken en wel voor 9 vleesvarkens.

Besluiten

Op 18 september 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:
1. E.C. Jochemsen, voor een veehouderij op het adres Langesteeg 18 te Bennekom WM/2000-108;
De vergunning wordt gedeeltelijk geweigerd en wel voor 168 opfokkalveren in stal 6
Tevens heeft het gemeentebestuur de vergunningen Wet Milieubeheer van E. Veenendaal, Fransesteeg 16 te Ede, van 31 maart 1978 kenmerk HW-78-067 en van 16 februari 1982, nummer HW-81-055 gedeeltelijk ingetrokken en wel voor 150 vleesvarkens (D 3.4.1) en 4324 legkippen (E 2.4) en voor wat betreft een met die veebezetting overeenkomend roosteroppervlak.
2. C.G. van Veldhuizen, voor een veehouderij op het adres Klomperweg 92 te Lunteren WM/2001-019

3. J.C. van de Brink, voor een veehouderij op het adres Tepelenburgweg 1 te Harskamp WM/2001-036

Melding (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is) Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:
1. Lidl Nederland GMBH, Lindenhorst 14 te Ede A-2001-084. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer;

2. Hoogvliet, Telefoonweg 54 te Ede A-2001-085. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer.

3. BCC (elektro-speciaalzaken) B.V., De Wiek 9-13 te Ede A-2001-086. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten. Een ieder kan tot 25 oktober 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 18 oktober 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit. Een ieder kan tot 11 oktober 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten. Tot 8 november 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 8 november 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluiten kunnen tot 25 oktober 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 8 november 2001 en voor wat betreft het ontwerp-intrekkingsbesluit tot 11 oktober 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring
(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar
die wel voldoen aan de normen van die vergunning) Op 18 september 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan van Gebr. E. en A. Jochemsen, Bovenbuurtweg 56 te Bennekom melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het samenvoegen van twee, eerder vergunde, naast elkaar gelegen pluimveeschuren tot één nieuwe pluimveeschuur WM/99-197.

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.

---

Ede, 26 september 2001

Deel: ' Ontwerp-besluiten Wet Milieubeheer gemeente Ede '
Lees ook