Gemeente Ede

Ontwerp-bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat van 13 september 2001 t/m 10 oktober 2001 het volgende ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt:

Partiële herziening van het bestemmingsplan Ede 'terrein villa de Hooge Paaschberg'.
Dit plan bestaat uit twee delen. Enerzijds voorziet dit plan in de mogelijkheid een appartementengebouw te realiseren aan de Willem Pijperlaan en anderzijds ontstaat de mogelijkheid de villa te renoveren en uit te breiden. Daarnaast is herstel van de tuin een belangrijk element in het plan.

Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen op het inspraakplan. Het inspraakplan is op een onderdeel aangepast. Dit betreft de begrenzing van de ondergrondse voorziening bij de villa.

Het bovengenoemde ontwerp-bestemmingsplan ligt ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.
Voor nadere informatie kunt u zich tevens wenden tot mevrouw Nieland, tel. (0318) 68 05 39 van de afdeling Stedelijk Gebied van de gemeente Ede.

Een ieder wordt gedurende de periode van 13 september 2001 t/m 10 oktober 2001 in de
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad van Ede,
Postbus 9024, 6710 HM EDE.Ede, 12 september 2001

Deel: ' Ontwerp-bestemmingsplan gemeente Ede '
Lees ook