Gemeente Breda

25-09-2001

Ontwerp-bestemmingsplan locatie Petrus en Pauluskerk

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld de zienswijzen die zijn ingediend op bovengenoemd ontwerp-bestemmingsplan ongegrond te verklaren. Dit betekent dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk, na vaststelling door de gemeenteraad, ter visie wordt gelegd.

Het ontwerp-bestemmingsplan Boeimeer Noord-West 1964, locatie Petrus en Pauluskerk voorziet in de bouw van appartementen in zeven bouwlagen op de plek van het huidige kerkgebouw en tevens in een nieuw kerkgebouw met secretariaatsruimten. Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in juni gedurende vier weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn schriftelijke zienswijzen bekend gemaakt. De bezwaren richten zich vooral op de hoogte en de plaats van de bebouwing en op de mogelijke verkeer- en parkeeroverlast. Een aantal bezwaarmakers vrezen een aantasting van hun privacy en zijn bang dat het vrije uitzicht van de bestaande woningen minder wordt.

Hoogte en plaats van de bebouwing
Het college is van mening dat een afstand van circa 30 meter tussen de bestaande bebouwing en de geprojecteerde nieuwbouw voldoende is vanuit het oogpunt van privacy en lichtinval. Voor de nieuwe bebouwing is aansluiting gezocht bij de karakteristiek van de bestaande flats langs de Graaf Hendrik III laan. Vanuit stedenbouwkundig en planologisch oogpunt acht de gemeente de voorgestelde hoogte van zeven bouwlagen op deze markante locatie aanvaardbaar.

Verkeer- en parkeeroverlast
Voor het bouwplan geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats per appartement. In het nog op te stellen inrichtingsplan voor de buitenruimte, worden eveneens de parkeermogelijkheden voor kerkbezoekers aangegeven. Ook de groenplek en de parkeersituatie worden in dit inrichtingsplan aangegeven. De bespreking van het inrichtingsplan met omwonenden vindt waarschijnlijk plaats in november. Overigens blijft de bestaande groenvoorziening, gelegen ten oosten van de huidige kerk en grenzend aan de Graaf Hendrik III laan, onaangetast.

Breda, 25 september 2001

Deel: ' Ontwerp-bestemmingsplan locatie Petrus en Pauluskerk '
Lees ook