Gemeente Velsen

Velsen, 04-09-2001

Ontwerp bestemmingsplan Westelijke Randweg ter inzage in Velsen, Beverwijk en Heemskerk

Voor de aanleg van de Westelijke Randweg is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Aangezien het tracé van de Westelijke Randweg door drie gemeenten (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) loopt, worden er drie afzonderlijke bestemmingsplannen vastgesteld. Vanaf 3 september 2001 liggen de ontwerp-bestemmingsplannen voor elke gemeente in het betreffende gemeentehuis ter inzage, gedurende een termijn van 4 weken

Eind 2000 heeft de inspraakprocedure voor het voorontwerp-bestemmingsplan plaats gevonden. Dit heeft geleid tot wijzigingen met betrekking tot het geluidsonderzoek en de compenserende en mitigerende maatregelen.
De compenserende en mitigerende maatregelen zijn uitgewerkt in het Groen en Waterplan dat ter informatie in conceptversie bij het
ontwerp-bestemmingsplan ligt. Hiervoor volgt in een later stadium een afzonderlijke inspraakprocedure.

Hogere waarden verzoek Wet geluidhinder In verband met een toename van de geluidbelasting heeft de Milieudienst IJmond bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een verzoek ingediend om hogere (geluid)waarden vast te stellen voor woningen langs en nabij de Westelijke Randweg.
Het zogenaamde 'ontwerp-hogere waarde verzoek' ligt dan ook tegelijk met het ontwerp-bestemmingsplan Westelijk Randweg vanaf 3 september 2001 gedurende vier weken ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan Westelijke Randweg Velsen is op werkdagen in te zien bij de klantenservice van het stadhuis, Dudokplein 1 te IJmuiden van 8.00 uur tot 17.00 uur en op donder-dagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur. Ook is een exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan gedurende de openingstijden in te zien bij de centrale bibliotheek, Dudokplein en in Velsen Noord in het Wijkermeercentrum gedurende de gebruikelijke openingstijden.

Gedurende de termijn dat het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt, kan een ieder zijn of haar zienswijzen omtrent het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui-den.

Degenen die hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, zullen in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling toe te lichten in een vergadering van de raadscommissie. Na afloop van de terinzageligging zullen zij hiervoor afzonderlijk een uitnodiging ontvangen.

Deel: ' Ontwerp bestemmingsplan Westelijke Randweg Velsen '
Lees ook