Provincie Zuid-Holland

Ontwerp-Landschapsgebiedsplan Groene Hart vastgesteld

Onlangs hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Ontwerp-Landschapsgebiedsplan voor het Groene Hart van Zuid-Holland vastgesteld. De Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) maakt het mogelijk gebieden aan te wijzen waarin bijdragen op grond van deze regeling kunnen worden verleend voor onderhoud, aanleg en herstel van landschapselementen.

In het landschapsgebiedsplan wordt vastgelegd voor welke landschapselementen subsidie kan worden verleend en in welke mate dat mogelijk is. De bedoeling van de landschapsgebiedsplannen is om landschapselementen die karakteristiek zijn voor een bepaald landschapstype te behouden of opnieuw aan te leggen. Voor het laagveengebied zijn met name houtkaden, elzensingels, geriefhoutbosjes, knotbomenrijen, eendekooien, poelen en rietzomen karakteristiek. In het rivierengebied zijn dit met uitzondering van de houtkaden dezelfde elementen met daaraan nog toegevoegd: hoogstamboomgaarden, singels en struweelhagen. Met de (meerjarige) onderhoudsbijdragen wordt duurzaam beheer van deze landschapselementen nagestreefd. De provincie Zuid-Holland streeft ernaar het plan nog dit jaar definitief vast te stellen. Het plan wordt met ingang van 19 juli ter visie gelegd bij gemeenten in het Groene Hart van Zuid-Holland.

Deel: ' Ontwerp-Landschapsgebiedsplan Groene Hart vastgesteld '
Lees ook