Dienst uitvoering en toezicht Energie

Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002

Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003

HOOFDSTUK 1
Begripsbepalingen

Artikel 1
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a. Afschakelbare transportdienst: een dienst waarbij het gastransportbedrijf en de netgebruiker contractueel overeenkomen dat de gecontracteerde transportcapaciteit op vooraf overeengekomen voorwaarden kan worden onderbroken;
b. Balanceringsperiode: de contractueel overeengekomen periode (dag of uur) waarbinnen de hoeveelheid gas die een netgebruiker op het gastransportnet invoedt, gelijk moet zijn aan de hoeveelheid gas die hij aan het net onttrekt; c. Basisdienst: verhandelbare standaarddienst met betrekking tot het leveren van het transport van gas of de daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten tegen standaardvoorwaarden; d. Benuttingsgraad: het percentage van de maximale transportcapaciteit op een entry punt, exit punt of een combinatie van entry en exit punten dat daadwerkelijk ten behoeve van gastransport wordt gebruikt;
e. Cascademodel: model voor het toerekenen van transportkosten naar verschillende drukniveaus; f. Drukniveau: een deel van een gastransportnet waarin de druk binnen een vooraf bepaalde bandbreedte blijft. De druk is de kracht die het gas per oppervlakte-eenheid uitoefent op de wanden van de gasleidingen;
g. Entry punt: een punt gekoppeld aan één of meerdere entry terminals waar transportcapaciteit kan worden gecontracteerd teneinde gas op het gastransportnet te kunnen invoeden; h. Entry terminal: een fysiek punt in een gastransportnet waar daadwerkelijk gas op dat gastransportnet wordt ingevoed of kan worden ingevoed; i. Exit punt: een punt gekoppeld aan één of meerdere exit terminals waar transportcapaciteit kan worden gecontracteerd teneinde gas aan het gastransportnet te kunnen onttrekken; j. Exit terminal: een fysiek punt in een gastransportnet waar daadwerkelijk gas aan dat gastransportnet wordt onttrokken of kan worden onttrokken; k. Gas: stof die bij een temperatuur van 15° Celsius en bij een druk van 1.01325 bar in gasvormige toestand verkeert en in hoofdzaak bestaat uit methaan of een andere stof die vanwege haar eigenschappen aan methaan gelijkwaardig is; l. Gastransportbedrijf: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een gastransportnet beheert;

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002

m. Gastransportnet: niet tot een gasproductienet (zoals bedoeld in artikel 1, sub c Gaswet) behorende, met elkaar verbonden leidingen of hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties waarmee noodzakelijkerwijs met dat transport verbonden diensten worden verricht, met uitzondering van de leidingen, hulpmiddelen en installaties van een afnemer die gelegen zijn binnen een terrein dat eigendom is van deze afnemer en die uitsluitend dienen voor het transport van gas voor eigen verbruik door die afnemer of voor verbruik door anderen die op dat terrein gevestigd zijn; n. Gastransport Services: onderdeel van de N.V. Nederlandse Gasunie, dan wel onderdeel van de rechtsopvolgers van de N.V. Nederlandse Gasunie aan wie het eigendom of het beheer van haar gastransportnet wordt overdragen;
o. Genomineerde transportcapaciteit: het deel van de gecontracteerde transportcapaciteit, waarvan de netgebruiker op voorhand heeft aangegeven deze te zullen benutten; p. Indicatieve tarieven en voorwaarden: de tarieven en voorwaarden bedoeld in artikel 12 van de Gaswet;
q. Maatwerkcontracten: overeenkomsten tussen gastransportbedrijven en netgebruikers tot het leveren van diensten, niet zijnde basisdiensten;
r. Nationaal Balans Punt: een virtueel punt op het gastransportnet van Gastransport Services waar de positie van een netgebruiker wordt bepaald en gas kan worden verhandeld. Het Nationaal Balans Punt wordt bereikt door invoeding van gas op een entry punt en verlaten door onttrekking van gas op een exit punt;
s. Netgebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon voor wie met behulp van een gastransportnet het transport van gas en daarmee noodzakelijkerwijs verbonden diensten worden verricht; t. Positie: de hoeveelheid gas die een netgebruiker per saldo gedurende de contractueel overeengekomen balanceringsperiode aan het gasttransportnet heeft onttrokken, dan wel daarop heeft ingevoed. Een positie kan `short' (gasinvoer kleiner dan afname), `long' (gasinvoer groter dan afname) dan wel in evenwicht zijn (gasinvoer gelijk aan afname); u. Regionaal gastransportbedrijf: netbeheerders zoals bedoeld in artikel 2 van de Gaswet; v. Systeemintegriteit: toestand van het gastransportnet waarbij de druk en de kwaliteit van het gas in het betreffende transportnet binnen de door het gastransportbedrijf gestelde minimum en maximum grenzen blijven waardoor het transport van gas technisch gewaarborgd is; w. Tolerantiewaarde: een contractueel overeengekomen percentage waarmee een netgebruiker per periode op- en neerwaarts mag afwijken van de gerealiseerde invoeding op het gastransportnet voor die periode. Indien de realisatie van de invoeding niet gemeten kan worden, dan wordt het overeengekomen percentage gekoppeld aan de genomineerde transportcapaciteit voor die periode. De tolerantiewaarde kan op dagbasis worden bepaald (dagtolerantie) of op uurbasis (uurtolerantie);

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 2 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002

x. Transportcapaciteit: de hoeveelheid gas die per tijdseenheid op een entry punt of exit punt, dan wel tussen een combinatie van entry punten en exit punten kan worden getransporteerd.

HOOFDSTUK 2
Basisdiensten gastransport en de daarmee noodzakelijk verbonden diensten

Artikel 2

1. Gastransportbedrijven bieden in ieder geval als basisdienst een gegarandeerde transportdienst aan, waarbij het gastransportbedrijf zich jegens een netgebruiker die deze dienst afneemt inspant om onafgebroken transportcapaciteit in de richting van de dominante gasstroom beschikbaar te stellen.
2. De wijze waarop een gastransportbedrijf invulling geeft aan het bepaalde in het eerste lid is onderwerp van overleg op grond van artikel 12, derde lid Gaswet.
3. Gastransportbedrijven bieden op punten in het gastransportnet met dreigende schaarste aan transportcapaciteit, een basisdienst afschakelbare transportdienst aan.
4. De indicatieve voorwaarden en tarieven voor een afschakelbare transportdienst voldoen aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid.

Artikel 3

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, biedt Gastransport Services in ieder geval de navolgende basisdiensten aan:
a. flexibiliteitsdienst; en
b. kwaliteitsconversie.

2. Onder een flexibiliteitsdienst als bedoeld in het eerste lid, onder b wordt ten minste verstaan: een dienst die voorafgaand aan een balanceringsperiode wordt overeengekomen en waarmee Gastransport Services netgebruikers in staat stelt om:
a. hun positie in evenwicht te brengen zonder dat er sprake is van netto gaslevering door Gastransport Services aan die netgebruikers of van netto gasafname van die gebruikers door Gastransport Services en;
b. de contractueel vastgelegde tolerantiewaarde te overschrijden, dan wel die tolerantiewaarde te vergroten.

3. Onder kwaliteitsconversie als bedoeld in het eerste lid, onder c wordt ten minste verstaan een dienst waarmee Gastransport Services het gas dat netgebruikers voor transport aanbieden door bijmenging van gassen of op een andere wijze in een overeengekomen kwaliteit en samenstelling brengt.

Artikel 4

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 3 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002


1. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven maken een onderscheid tussen overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten met een looptijd van twaalf maanden of korter (kortlopende basisdiensten ) en overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten met een looptijd van meer dan twaalf maanden (langlopende basisdiensten).
2. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven bepalen dat kortlopende basisdiensten in ieder geval worden aangeboden met een looptijd van: a. vierentwintig klokuren; en
b. twaalf maanden.

3. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven kunnen bepalen dat in aanvulling op basisdiensten met een looptijd van vierentwintig klokuren en twaalf maanden, kortlopende basisdiensten worden aangeboden met andere vaste looptijden. De looptijden waarmee kortlopende basisdiensten worden aangeboden weerspiegelen de daarnaar in de markt bestaande vraag. Gastransport Services biedt een basisdienst aan met de looptijd van één klokuur, indien daartoe een concrete vraag uit de markt ontstaat.

4. Langlopende basisdiensten worden uitsluitend aangeboden met een looptijd die gelijk is aan een veelvoud van twaalf maanden tot een maximum van zestig maanden. Het indicatieve tarief voor langlopende basisdiensten wordt jaarlijks aangepast aan de wijzigingen in het indicatieve tarief voor basisdiensten met een looptijd van twaalf maanden.
5. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven bepalen voor ieder onderdeel van hun gastransportnet afzonderlijk volgens welke verhouding de beschikbare transportcapaciteit wordt toegedeeld aan kortlopende en langlopende contracten. Deze verdeling weerspiegelt de in de markt bestaande vraag.

6. De in het derde lid bedoelde looptijden en de in het vijfde lid bedoelde verdeling zijn onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.

HOOFDSTUK 3
Entry- Exit en Balancering

Artikel 5

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bevatten een tarievensystematiek die gebaseerd is op entry- en exit punten. De entry- en exit punten worden bepaald op grond van objectieve transparante en non-discriminatoire voorwaarden en omvatten in ieder geval alle entry- en exit terminals die zijn gelegen op de Nederlandse grens. De bepaling van de entry- en exit punten vormt onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 4 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002


2. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services met betrekking tot de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" maken het vanaf 1 januari 2004 mogelijk dat een netgebruiker per entry punt of exit punt deze diensten afzonderlijk afneemt en dat deze bij het contracteren van transportcapaciteit op een entry punt niet behoeft aan te geven op welk exit punt het ingevoede gas aan het gastransportnet zal worden onttrokken. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Gastransport Services van deze netgebruiker niet verlangt dat hij zowel transportcapaciteit contracteert op een entry punt als op een exit punt.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kunnen de indicatieve voorwaarden met betrekking tot de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" in het kalenderjaar 2003 bepalen dat het gastransport plaatsvindt tussen een vooraf overeengekomen combinatie van entry en exit punten. Daarbij geldt als uitgangspunt dat Gastransport Services van deze netgebruiker niet verlangt dat hij de transportcapaciteit op het entry- en exit punt gelijktijdig contracteert.
4. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services kunnen bepalen dat de transportcapaciteit op een specifiek exit punt bij voorrang kan worden gecontracteerd door de eindafnemer die een aansluiting heeft dat gekoppeld is aan het betreffende exit punt.

Artikel 6

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" wordt aangeboden met een balanceringsperiode van een dag en binnen de dag met een balanceringsperiode van een uur.

2. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen de tolerantiewaarden op dagbasis en uurbasis.

3. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voor basisdiensten bevatten een tolerantiewaarde op uurbasis van tenminste 25 procent bij temperaturen boven ­ 5° C. Deze waarde neemt rechtevenredig af tot 5 procent bij een temperatuur van ­ 17° C. Bij temperaturen beneden ­17° C bedraagt de tolerantiewaarde op uurbasis 5 procent. Voor de toepassing van dit artikellid wordt uitgegaan van de etmaalgemiddelde temperatuur, zoals dagelijks ten aanzien van dezelfde plaats in Nederland wordt bepaald door een meteorologisch instituut van naam, zulks naar keuze van het gastransportbedrijf. De de keuze van het meteorologisch instituut en de plaats in Nederland wordt door Gastransport Services bekend gemaakt.

4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid kan Gastransport Services in de indicatieve voorwaarden tijdelijk een andere tolerantiewaarde op uurbasis opnemen. Voor het jaar 2003 volstaat een tolerantie op uurbasis van tenminste 13 procent bij temperaturen boven ­50 C die rechtevenredig afneemt tot 0 procent bij een temperatuur van ­170 C. Bij temperaturen beneden de ­170 C bedraagt dan de tolerantie op uurbasis 0 procent. Deze uitzondering op het derde lid vervalt nadat Gastransport Services de in het derde lid genoemde grenzen in de praktijk technisch heeft kunnen toetsen. Na een dergelijke toets kunnen de tolerantiewaarden op uurbasis in het derde lid definitief worden geaccepteerd of gewijzigd.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 5 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002


5. In afwijking van het bepaalde in het derde en vierde lid, kan Gastransport Services in overleg met marktpartijen besluiten de tolerantiewaarden op uurbasis te staffelen. De vraag of de indicatieve voorwaarden in een dergelijke gestaffelde afbouw van de tolerantiewaarde op uurbasis dienen te voorzien en de wijze waarop daaraan invulling moet worden gegeven is voorwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.

6. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bevatten tolerantiewaarden op dagbasis van tenminste 2 procent.

Artikel 7

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services kunnen bepalen dat het haar is toegestaan om de dienstverlening aan een netgebruiker terstond, tijdelijk te onderbreken, indien zich in enige balanceringsperiode een overschrijding van de tolerantiewaarde voordoet.
2. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen voorts dat van de in het eerste lid genoemde mogelijkheid slechts gebruik wordt gemaakt, indien dit noodzakelijk is om de systeemintegriteit te waarborgen, alsmede om de dienstverlening aan andere netgebruikers te verzekeren, en om dit redelijkerwijs niet op andere wijze kan worden bewerkstelligd.

Artikel 8

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien in de mogelijkheid dat netgebruikers onderling hun posities in evenwicht brengen door deze posities, of delen daarvan, vooraf en achteraf te verhandelen dan wel op een andere geschikte wijze in evenwicht te brengen. Gastransport Services ondersteunt dit met behulp van een elektronisch bulletinboard waar netgebruikers gebruik van kunnen maken om informatie uit te wisselen.

2. De indicatieve tarieven en voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat de kosten die Gastransport Services maakt om (dreigend) verlies van systeemintegriteit te voorkomen of te herstellen worden toegerekend aan netgebruikers wier positie niet in evenwicht is, voor zover deze kosten aan hen toerekenbaar zijn. Daarbij staat het Gastransport Services vrij om deze kosten door te berekenen aan alle netgebruikers wier positie niet in evenwicht is of slechts aan de netgebruikers wier positie niet in evenwicht is en die bijdragen aan het (dreigend) verlies van systeemintegriteit.
3. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services bepalen vanaf 1 januari 2004 dat posities van netgebruikers worden vastgesteld op het Nationale Balans Punt.
4. In afwijking van het bepaalde in het derde lid, kan Gastransport Services voor het bepalen van de positie van netgebruikers in het jaar 2003 gebruik maken van de entry- en exitpunten. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voor het jaar 2003 bepalen welke concrete belemmeringen er zijn voor het hanteren van een Nationaal Balans Punt en welke stappen ondernomen worden om deze concrete belemmeringen weg te nemen.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 6 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 15 juli 2002

HOOFDSTUK 4
Toegang tot de markt en verhandelbaarheid

Artikel 9

1. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven bevatten geen bepalingen die bij de uitvoering daarvan de toetreding op de markt voor gashandel en gaslevering belemmeren. In dat verband bevatten de indicatieve voorwaarden in ieder geval geen: a. bepalingen waarin aan de netgebruiker kredietwaardigheidseisen worden gesteld of van hem gevergd wordt zekerheid te stellen, die verder gaan dan het totaal van de op hem rustende financiële verplichtingen uit de overeenkomst tot levering van basisdiensten of andere diensten; b. bepalingen die ertoe strekken dat een basisdienst of een andere dienst slechts kan worden afgenomen tezamen met andere diensten; c. bepalingen op grond waarvan het een netgebruiker verboden wordt om basisdiensten of andere diensten bij een ander dan het betrokken gastransportbedrijf af te nemen; en d. bepalingen, waarin de levering van basisdiensten of andere diensten afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van onderliggende overeenkomsten, al dan niet met betrekking tot de transport of levering van, dan wel de handel in gas.

Artikel 10

1. De indicatieve voorwaarden van de gastransportbedrijven voorzien erin dat overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten, of delen daarvan, verhandelbaar zijn en dat daarin geen bepalingen worden opgenomen die de verhandelbaarheid, direct dan wel indirect, beperken. In dat verband bevatten de indicatieve voorwaarden in ieder geval geen:
a. bepalingen die de gehele of gedeeltelijke overdracht van overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten verbieden, waarbij een gedeeltelijke overdracht betrekking kan hebben op (i) een deel van de gecontracteerde capaciteit, (ii) een deel van de overeengekomen contractsduur; b. bepalingen die vereisen dat de overdragende partij voor de overdracht aan het gastransportbedrijf de identiteit bekend maakt van zijn contractuele wederpartij; c. bepalingen die vereisen dat het gastransportbedrijf (voorafgaand aan de overdracht of daarna) instemt met de overdracht van overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten; d. bepalingen die vereisen dat overeenkomsten tot het leveren van basisdiensten slechts kunnen worden overgedragen aan partijen die reeds zelf soortgelijke overeenkomsten hebben gesloten met het betreffende gastransportbedrijf; en e. bepalingen die vereisen dat de inhoud van de betreffende overeenkomst tot het leveren van basisdiensten vertrouwelijk dient te blijven.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 7 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002

2. De indicatieve voorwaarden kunnen bepalingen bevatten, waarin het gastransportbedrijf eist dat de overdragende partij instaat voor de (tijdige) nakoming door diens rechtsopvolger(s) van de op deze laatste(n) rustende verplichtingen uit de overeenkomst tot het leveren van basisdiensten of het overgedragen deel daarvan.

HOOFDSTUK 5
Transparantie en informatievoorziening

Artikel 11

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien erin dat Gastransport Services aan iedere netgebruiker die zij toegang heeft verleend tot haar gastransportnet, alsmede aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met haar in onderhandeling wil treden, periodiek op de Internetpagina van Gastransport Services in ieder geval de navolgende informatie verschaft: a. een opsomming en een beschrijving van alle entry en exit terminals; b. een opsomming van alle in het tariefsysteem gehanteerde entry punten en exit punten; c. de transportcapaciteit die op het moment van publicatie van de informatie nog beschikbaar is op de onder b. bedoelde entry punten, zulks onderverdeelt naar de looptijden waarmee deze transportcapaciteit ingevolge artikel 3 van deze richtlijnen wordt aangeboden; en d. de totale transportcapaciteit die op het moment van publicatie gecontracteerd, genomineerd en gebruikt is.

2. De in het eerste lid bedoelde informatie wordt ten minste dagelijks op een vast tijdstip geactualiseerd en gepubliceerd en heeft steeds minimaal betrekking op de daaropvolgende periode van twaalf maanden.
3. De indicatieve voorwaarden van de regionale gastransportbedrijven voorzien erin dat het regionale gastransportbedrijf aan iedere netgebruiker die zij toegang heeft verleend tot haar gastransportnet, alsmede aan iedere natuurlijke of rechtspersoon die met haar in onderhandelingen wil treden, informatie verschaft over de knelpunten in het netwerk indien er een situatie van dreigende schaarste ontstaat.

HOOFDSTUK 6
Verdeling van capaciteit

Artikel 12

1. De indicatieve voorwaarden van Gastransport Services voorzien in een systeem met toepassing waarvan beschikbare transportcapaciteit wordt verdeeld over netgebruikers die gegarandeerde transportdiensten of andere transportdiensten willen afnemen.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 8 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002

2. Het in het eerste lid bedoelde systeem voldoet ten minste aan de eisen van transparantie, non- discriminatie, objectiviteit en redelijkheid. Dit betekent in het bijzonder dat het systeem er niet toe leidt dat Gastransport Services moeder-, dochter- of groepsondernemingen van Gastransport Services, alsmede tot derden met wie zij ten tijde van de publicatie van deze richtlijnen reeds overeenkomsten had gesloten met betrekking tot de betreffende transportcapaciteit, bevoordeelt.
3. Gastransport Services kan besluiten om het in het eerste lid bedoelde systeem te baseren op een veilingmechanisme.

4. Het in het eerste lid bedoelde systeem voorziet er voorts in dat voor zover een netgebruiker nalaat om door hem gecontracteerde transportcapaciteit daadwerkelijk te gebruiken, de niet-gebruikte transportcapaciteit, na verloop van een redelijke termijn, vrijvalt en andermaal door Gastransport Services verdeeld wordt.

5. De wijze waarop de gastransportbedrijven invulling geven aan het bepaalde in het derde lid weerspiegelt de wensen van marktpartijen en is onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid Gaswet.

HOOFDSTUK 7
Tariefdragers en indicatieve tarieven


7.1 Tariefdragers
Artikel 13

1. De indicatieve tarieven van Gastransport Services zijn ten aanzien van de gegarandeerde transportdienst gebaseerd op entry punten en exit punten.

2. De indicatieve tarieven van Gastransport Services met betrekking tot de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" kennen ten aanzien van entry punten en exit punten ten aanzien van combinaties van entry punten en exit punten de tariefdrager "kubieke meter per uur".

Artikel 14

1. De indicatieve tarieven van de regionale gastransportbedrijven met betrekking tot de gegarandeerde transportdienst zijn opgebouwd uit een transportonafhankelijk deel en een transportafhankelijk deel.
2. Het transportonafhankelijke deel van het transporttarief wordt per aansluiting uitgedrukt in Euro per jaar. Het transportafhankelijke deel van het transporttarief wordt bepaald op basis van gecontracteerde transportcapaciteit, uitgedrukt in Euro per kubieke meters per uur.


7.2 Indicatieve tarieven
Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 9 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002
Artikel 15

1. De indicatieve tarieven van de gastransportbedrijven worden per afzonderlijke basisdienst onderbouwd vanuit de efficiënte economische kosten die toerekenbaar zijn aan het produceren van de desbetreffende basisdienst.

2. Onderscheid in tarieven tussen basisdiensten met verschillende looptijden of tussen basisdiensten met verschillende balanceringsperioden worden onderbouwd vanuit kostenverschillen die voortvloeien uit de verschillen in looptijd of balanceringsperiode.
3. Bij de bepaling van de indicatieve tarieven van Gastransport Services mag de aansluiting bij de regulering in ruimer, internationaal verband, niet verloren gaan. Qua tariefhoogte moet de ontwikkeling in de Europese Unie richtinggevend zijn, opdat er geen kunstmatige verlegging van gasstromen in de Europese gastransportmarkt kan plaatsvinden. De indicatieve tarieven van Gastransport Services kunnen derhalve afwijken van hetgeen uit de onderbouwing van de economische kosten voortvloeit.
4. De onderbouwing van de indicatieve tarieven vanuit de efficiënte economische kosten, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt door het gastransportbedrijf tegelijkertijd met publicatie van de indicatieve tarieven en voorwaarden gepubliceerd, behalve wanneer de indicatieve tarieven afwijken van hetgeen uit de onderbouwing van de economische kosten voortvloeit overeenkomstig het derde lid.

Artikel 16

1. Bij de bepaling van de indicatieve tarieven van Gastransport Services voor de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" wordt rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van het Nederlandse gastransportnet.

2. De afstandsafhankelijkheid van de indicatieve tarieven voor de basisdienst "gegarandeerde transportdienst" wordt beperkt tot een minimum. In afwijking van de eerste volzin kunnen Gastransport Services en de netgebruiker overeenkomen een afstandsgerelateerde korting te hanteren op de indicatieve tarieven van een vooraf gecontracteerde combinatie van entry- en exitpunten (shorthaul- korting). De criteria op grond waarvan de "shorthaul-korting" wordt vastgesteld voldoen aan de eisen van transparantie, non-discriminatie, objectiviteit en redelijkheid.
3. De criteria als bedoeld in het tweede lid zijn onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid Gaswet.

4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, wordt bij de bepaling van de indicatieve tarieven rekening gehouden met de kostenvoordelen van een backhaul stroom. Onder een backhaul stroom wordt verstaan een gasstroom die gecontracteerd wordt tegen de fysieke stroom in.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 10 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002
Artikel 17

1. De regionale gastransportbedrijven onderbouwen het transportonafhankelijke deel van de indicatieve tarieven met betrekking tot de gegarandeerde transportdienst op grond van de volgende kosten: a. de kosten voor de verbruiksadministratie; b. de kosten voor de debiteurenadministratie; en c. de incassokosten.

2. Het transportafhankelijke deel van de indicatieve tarieven met betrekking tot de gegarandeerde transportdienst wordt onderbouwd op grond van alle overige kosten met betrekking tot het transport van gas, dan de kosten genoemd in het eerste lid van dit artikel.
3. De indicatieve tarieven van de regionale gastransportbedrijven kunnen erin voorzien dat de transportafhankelijke kosten worden onderbouwd aan de hand van een kostenverdeling op basis van drukniveaus. Hiertoe wordt een gangbaar cascademodel gehanteerd dat rekening houdt met de in artikel
14 genoemde tariefdragers.


HOOFDSTUK 8
Kostenberekening

Artikel 18

1. De totale economische kosten van een gastransportbedrijf bestaan uit: a. vermogenskosten;
b. afschrijvingen op geïnvesteerd vermogen; en c. operationele kosten.

2. De totale economische kosten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden bepaald volgens eenduidige principes. Bij de bepaling van de totale economische kosten moeten de thans in Nederland algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes (richtlijnen voor de jaarverslaggeving) in acht worden genomen, tenzij daarvan in deze richtlijnen wordt afgeweken.
3. De totale economische kosten als bedoeld in het eerste lid worden bepaald op basis van gegevens uit het meest recent afgesloten boekjaar.

Artikel 19

1. De vermogenskosten als bedoeld in artikel 18, eerste lid, aanhef en onder a, bestaan uit een nominaal redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen, dat gecorrigeerd is voor vennootschapsbelasting. Dit redelijk rendement wordt op objectieve wijze bepaald en onderbouwd met toepassing van het zogeheten Capital Asset Pricing Model.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 11 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002

2. De hoogte van het redelijk rendement op het geïnvesteerd vermogen is onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.

3. Bij de bepaling van de hoogte van het geïnvesteerd vermogen wordt uitgegaan van de netto historische aanschafwaarde. Dit is de nominale historische aanschafwaarde van de vaste activa, verminderd met reeds gedane afschrijvingen op basis van historische aanschafwaarde van de vaste activa.
4. De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de redelijkerwijs te verwachten economische levensduur. Bij het bepalen van de afschrijvingstermijn zijn de op het moment van activering vastgelegde termijnen, zoals goedgekeurd door de accountant die de jaarrekening van het gastransportbedrijf heeft vastgesteld, uitgangspunt.
5. Bij het vaststellen van het geïnvesteerd vermogen en de afschrijvingen wordt geen goodwill betrokken.Artikel 20

1. Bij het onderbouwen van de indicatieve tarieven vanuit de totale economische kosten hanteren de gastransportbedrijven het beginsel van kostenveroorzaking. Dit betekent dat zij bij de toerekening van kosten gangbare en objectieve costdrivers hanteren, gebaseerd op het beginsel van causaliteit.
2. Bij de onderbouwing op de wijze zoals bedoeld in het vorige lid, wordt een onderscheid gemaakt tussen basisdiensten, maatwerkcontracten en diensten ten behoeve van beschermde afnemers. In aanvulling daarop geldt dat Gastransport Services de economische kosten in eerste instantie toerekent aan de diensten transport, flexibiliteit en kwaliteitsconversie, alvorens zij het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid toepast.

3. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel rekent Gastransport Services de kosten die zij daadwerkelijk maakt en die technisch noodzakelijk zijn, om verlies van systeemintegriteit te voorkomen of te herstellen, toe aan de dienst transport voor zover dit (dreigende) verlies van systeemintegriteit is toe te schrijven aan netgebruikers, wier positie in evenwicht is.
4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel nemen de regionale gastransportbedrijven bij de onderbouwing van hun indicatieve tarieven de navolgende kosten in ieder geval niet mee: a. de kosten voor het beschikbaar stellen, onderhouden en vervangen van meters; en b. de kosten voor het aanleggen, onderhouden en vervangen van aansluitingen.

Artikel 21

1. De gastransportbedrijven maken vanuit de totale economische kosten, door middel van toepassing van een nominale doelmatigheidsfactor, inzichtelijk wat de efficiënte economische kosten per basisdienst zijn.

2. Het verschil tussen de economische kosten en efficiënte economische kosten vormt onderwerp van het overleg op grond van artikel 12, derde lid, Gaswet.

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 12 van 13Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003
15 juli 2002


HOOFDSTUK 9
Slotbepalingen

Artikel 22

1. Deze richtlijnen worden aangehaald als: Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003.
2. De tekst van de Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 wordt in de Staatscourant geplaatst.
3. De Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Plaats: Den Haag
Datum:

drs. J.J de Jong
De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 13 van 13Deel: ' Ontwerp-Richtlijnen Gastransport voor het jaar 2003 '
Lees ook