Provincie Overijssel

Ontwerp startnotitie MER reconstructie Salland-Twente in inspraak

De ontwerp-Startnotitie voor het uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) voor de Reconstructie Salland-Twente ligt met ingang van 7 juni 2002 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze vier weken bestaat de mogelijkheid om zowel mondeling als schriftelijk inspraakreacties in te brengen. De ontwerp-Startnotitie bevat een korte gebiedsbeschrijving en probleemanalyse, geeft een overzicht van de reconstructiedoelstellingen en de alternatieven die bij het opstellen van het reconstructieplan ontwikkeld worden. De ter inzage legging is erop gericht om betrokkenen/geïnteresseerden de gelegenheid te geven om de juistheid en de volledigheid van het voorgenomen onderzoek, voor wat betreft de milieugevolgen, in te zien.

De ontwerp-Startnotitie is gemaakt voor het project 'Reconstructie' dat van start gaat in de gebieden Twente en Salland. De uiteindelijke MER-rapportage, die op basis van de startnotitie wordt uitgewerkt, is erop gericht zoveel mogelijk duidelijkheid te geven over de mogelijke milieugevolgen van verschillende planalternatieven en het definitieve reconstructieplan. Zo'n onderzoek is wettelijk verplicht, omdat een operatie als de 'Reconstructie' gevolgen kan hebben op verschillende beleidsterreinen, zoals: water, lucht, natuur, landschap en cultuurhistorie, landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken en leefbaarheid.

De reconstructie

Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concentratiegebieden van kracht geworden. Salland en Twente zijn zulke concentratiegebieden. Deze gebieden kenmerken zich door de aanwezigheid van veel (intensieve) veehouderij en ook door veel natuur en waardevolle landschappen. In deze gebieden doen zich mede daarom verschillende problemen voor. Er bestaat spanning tussen de (gewenste) functies op het platteland en bijbehorende ruimteclaims en de gewenste milieukwaliteit. Omdat het evenwicht tussen het gebruik en de kwaliteit van het landelijk gebied verstoord is, is er een samenhangende aanpak nodig. Die resulteert in een reconstructieplan.

De doelen daarbij zijn:

het verbeteren van de (ruimtelijke) kwaliteit van de omgeving (water, natuur, milieu en landschap);

het verbeteren van de economische omstandigheden en de leefbaarheid, met name het bieden van perspectief aan landbouwbedrijven.

De ontwerp-Startnotitie is in te zien in de gemeentehuizen van Deventer, Olst-Wijhe, Bathmen, Raalte, Ommen, Dalfsen, Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Twenterand, Enschede, Hengelo, Almelo, Borne, Haaksbergen, Hof van Twente, Rijssen, Hellendoorn en Wierden. Daarnaast kunnen geïnteresseerden de stukken ook inzien bij de waterschappen Groot Salland (Zwolle) en Regge en Dinkel (Almelo). Bij de Dienst Landelijk Gebied Overijssel en de bibliotheek van het provinciehuis, beide te Zwolle, is de startnotitie ook in te zien.

Bron: Petra Timmer, telefoon 038 425 23 18


© 06-06-2002 Provincie Overijssel

Deel: ' Ontwerp startnotitie MER reconstructie Salland-Twente in inspraak '




Lees ook