Gemeente Geldermalsen

Wet Milieubeheer

Vanaf maandag 7 februari 2000 ligt ter inzage:

Ontwerp-vergunning:

* J.F. Vroon vraagt vergunning voor het veranderen van de inrichting (Arfra) gelegen aan Gerdina's Hof 1a/1c te Geldermalsen en het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.

* VSI B.V. vraagt vergunning voor het veranderen van de inrichting gelegen aan de Industrieweg 10 te Geldermalsen en het in werking hebben van de inrichting na die verandering. Het voornemen is om de vergunning te verlenen.

Bedenkingen tot en met 6 maart 2000 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders
Toelichting het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen).
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning

* Aan N. van Doorn voor het oprichten en in werking hebben van een werkplaats en opslagruimte, gelegen aan de Oranje Nassaustraat 42 te Geldermalsen.

* Aan M.F. Verstegen te Rhenoy, voor het veranderen van een loon- en grondverzetbedrijf en voor het in werking hebben na die verandering van die onderdelen in de inrichting, waarmee de verandering samenhangt, gelegen aan Breezij 21 te Rhenoy. De verandering betreft het wijzigen van een stallingsruimte in een werkplaats. De vergunning is verleend onder voorschiften ter bescherming van het milieu.

* Aan Mts. Grandia te Geldermalsen, voor het veranderen van een gemengde veehouderij en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting, gelegen aan Nieuwstraat 2 te Geldermalsen. De veranderingen betreffen het houden van zeugen in groepshuisvesting in plaats van de huidige individuele boxen alsmede het houden van meer schapen en varkens en minder melkrundvee.

* Aan Betuwestrand B.V. te Beesd, voor het veranderen van een tankstation en een onderhouds-werkplaats voor auto's en voor het in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting, gelegen aan Parkweg 85 te Beesd.

* Aan G.W. van de Biesebos te Beesd voor het oprichten en in werking hebben van een Shetlandpony-fokkerij, gelegen aan de Katijdeweg 11 te Beesd.
De vergunningen zijn verleend onder voorschriften ter bescherming van het milieu.

Beroep: tot en met 20 maart 2000 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzi-gingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aange-bracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verwe-ten geen bedenkingen te heb-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken
Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen:
Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 3 februari 2000

Deel: ' Ontwerp-vergunnigen ter inzage in gemeente Geldermalsen '
Lees ook