Gemeente Houten


Ontwerp waterhuishoudingsplan ter inzage

16/02/99

De provincie Utrecht heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan haar nieuwe Waterhuishoudingsplan. Inmiddels is het ontwerp-plan klaar. In dit plan staat wat de plannen van de provincie zijn over water in releatie tot natuur en milieu voor de periode 1999-2003. De provincie wil graag weten wat u van het plan vindt. Daarom ligt het plan van 1 februari tot en met 1 maart 1999 ter inzage op het gemeentehuis. U kunt niet alleen schriftelijk reageren op het plan, u kunt ook mondeling reageren door op één van de twee inspraakavonden te komen die de provincie in februari organiseert.

Wat staat er precies in het ontwerp-plan?
Het plan geeft het waterhuishoudingsbeleid aan van de provincie Utrecht. De waterschappen en gemeenten werken dat verder uit. Het plan valt in de categorie strategische plannen van de provincie zoals het milieubeleids-plan, het streekplan e.d. Speerpunten van het waterhuishoudingsbeleid zijn: verdroging van de natuur, waterbodems, kwaliteitsbeheer van oppervlaktewa-ter (diffuse bronnen), stedelijk waterbeheer, veiligheid en integrale gebiedsgerichte projecten. Stedelijk waterbeheer is een nieuw onderdeel in het geheel. Dit onderwerp heeft onder andere betrekking op de waternatuur in de stad en het recht-streeks afvoeren van regenwater naar het oppervlaktewater in plaats van via het riool. Ook het onderdeel veiligheid is nieuw. Dit onderdeel is benoemd tot onderwerp na de wateroverlast vorig jaar. Bij oplossingen voor water-overlast gaat het om grote investeringen. daarom is het belangrijk hierbij ontwikkelingen op langere termijn te betrekken zoals bodemdaling, zeespei-gelstijging en klimaatverandering. Het gaat erom specifiek voor de Utrecht-se situatie gegevens te verzamelen en oplossingen te formuleren.

Inspraakavonden
De provincie Utrecht organiseert twee inspraakavonden. Op 10 februari vindt een inspraakavond plaats in hotel Breukelen, Stationsweg 91 te breukelen. Op 15 februari vindt een inspraakavond plaats in hotel Schimmel, Stations-weg Oost 243 te Woudenberg. De avonden beginnen om
20.00 uur. De zalen zijn open vanaf 19.30 uur. De provincie zal dan een toelichting geven op het ontwerp-plan. Ook is het mogelijk vragen te stellen en uw reactie te geven op het plan. U bent van harte welkom deze avonden bij te wonen.

Verhinderd?
Wanneer u geen tijd heeft om naar de inspraakavonden te komen, dan kunt u ook schriftelijk reageren op het plan. Heeft u ideeën, opmerkingen en suggesties naar aanleiding van het ontwerp-plan of heeft u nog aanvullingen of tips op het gebied van water, dan vraagt de provincie u met nadruk te reageren door voor 1 maart a.s. een brief te sturen aan:
Provincie Utrecht
Dienst Water en Milieu
Bureau Waterhuishouding
Postbus 80300

3508 TH Utrecht.

Het plan ligt nog tot 1 maart ter inzage bij het Wooninformatiecentrum aan Het Onderdoor nr. 23.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Ontwerp waterhuishoudingsplan Houten ter inzage '
Lees ook