Gemeente Tytsjerksteradiel


Advertenties Actief, week 11

GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

Ontwerp-wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Buitengebied 1997" (tracé ruwwatertransportleiding Nij Beets - Garyp)

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat met ingang van 13 maart 2003 gedurende twee weken op het gemeentehuis (balie Bouwen en Wonen) te Burgum voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan krachtens artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening i.c. bestemmingsplan "Buitengebied 1997" (tracé ruwwatertransportleiding Nij Beets - Garyp).
Het ontwerpplan heeft betrekking op de aanleg van een ruwwatertransportleiding van de winlocatie Nij Beets naar Garyp.

Gedurende bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp-wijzigingsplan aan burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

bestemmingsplannen/buitengebiedruwwaterl/nijbeets-garyp12publicatieontwerp-wijzigingsplan.eb week11/nr11-01GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

Ontwerp-wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "It Heechsân" (woningen It Heechsân 3a, 3b, 5a en 5b te Eastermar)

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat met ingang van 13 maart 2003 gedurende 2 weken op het gemeentehuis (balie Bouwen en Wonen) te Burgum voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-wijzigingsplan krachtens artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening i.c. bestemmingsplan "It Heechsân" (woningen Heechsân 3a, 3b, 5a en 5b te Eastermar). Het ontwerpplan heeft betrekking op de bouw van 2 woningen ten noorden van It Heechsân 3 en 2 woningen ten zuiden van Heechsân 19 te Eastermar

Gedurende bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp-wijzigingsplan aan burgemeester en wethouders kenbaar maken (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

Ontwwijzplan Heechsan 3a 3b 5a 5b.sk
week11/nr11-02SOCIALE ZAKEN INFORMATIEF

In deze editie gaan we in op vragen die betrekking hebben op vermogen en of de gemeente teveel betaalde bijstand kan terugvorderen.
In de praktijk blijkt dat er toch veel mensen zijn die geen uitkering aanvragen omdat ze denken dat ze er niet voor in aanmerking komen omdat hun huis in waarde is gestegen. Mocht uw inkomen wegvallen om welke reden dan ook, dan zijn er zeker wel mogelijkheden. Natuurlijk zijn onderstaande vragen en de daarbijbehorende uitleg niet voor alle situaties toepasbaar. U kunt altijd contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken tijdens het spreekuur van 09.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer 0511-460860.

Deze keer zijn het de volgende vragen;


* Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik een uitkering aanvraag?
Als u een uitkering aanvraagt bij het Centrum voor Werk en Inkomen, dan worden u vragen gesteld over uw vermogen. In de formulieren staat precies aangegeven wat u in dient te vullen. Onder vermogen vallen bijvoorbeeld aandelen of spaargeld, maar ook in bepaalde gevallen waardevolle goederen, zoals antiek of een auto. De waarde van zulke goederen wordt uitgedrukt in geld. Een bepaald bedrag mag u houden zonder dat het invloed heeft op de uitkering. Dat bedrag heet het vrij te laten vermogen. Gezinnen en alleenstaande ouders hebben recht op een hogere vrijlating dan alleenstaanden ( 9.950,00 en voor een alleenstaande 4.975,00). Heeft u meer vermogen dan het vrijgelaten bedrag, dan moet u dat extra bedrag gebruiken voor uw levensonderhoud. Deze situatie wordt ook wel interen van vermogen genoemd. U krijgt altijd van de Sociale Dienst, die uiteindelijk de beoordeling doet of u wel of niet recht op een uitkering heeft, bericht over hoe het in uw situatie zit.


* Moet ik mijn huis verkopen als ik een uitkering aanvraag?
Om voor bijstand in aanmerking te komen is het niet altijd nodig om uw huis te verkopen. Er bestaat de mogelijkheid om een (tweede) hypotheek te vestigen op een woning, een zogenaamde krediethypotheek. U krijgt de uitkering dan in de vorm van een krediet (=lening) met uw huis als onderpand. Als u weer voldoende inkomsten heeft dan moet u de lening terugbetalen.


* Kan de gemeente teveel betaalde bijstand terugvorderen?
De gemeente is verplicht uitkering terug te eisen die teveel of ten onrechte is uitgekeerd. Alleen om dringende redenen kan daar geheel of gedeeltelijk van worden afgezien. Wanneer de gemeente het bedrag laat terugbetalen door degene die de uitkering heeft ontvangen, dan heet dat volgens de wet terugvordering. Sinds juli 1997 kan de gemeente zelfs zonder uw toestemming BESLAG leggen op uw uitkering, inkomen uit arbeid of ander inkomen. De gemeente kan verleende bijstand ook terugeisen van iemand anders. Dan gaat het voornamelijk om ouders of (ex-) echtgenoten / (ex-) geregistreerde partners die hun onderhoudsplicht niet nakomen. In dat geval spreekt de wet van verhaal. Zo nodig kan ook hier beslag worden gelegd.

Natuurlijk kunt u met uw vragen ook altijd terecht bij uw contactpersoon (te bereiken op het genoemde spreekuur). Uw vragen kunt u ook via internet op gemeente@t-diel.nl aan ons stellen.

week11/nr11-03


Ingekomen aanvragen vergunningen/toestemmingen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat in de afgelopen week zijn ingekomen de aanvragen:

Burgum
bouwvergunning
Burgum
260 L. Kielstra voor verbouw van voormalig arbeidsburo (intern) op het perceel Trambaan 13;
291 G.J. van Diggelen voor verbouw van schuur/hobbyruimte op het perceel Gaestmabuorren 10;
268 L. Miedema voor nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Westersingel 42; Eastermar
265 Wetterskip Lauwerswâlden voor het plaatsen van een windmolen op het perceel Piter Jehanneswei 2A;
Garyp
283 E. Spoelstra voor het vergroten van de woning (uitbouw slaapkamer) op het perceel Eendrachtsweg 1;
Gytsjerk
264 B. Bosma voor het vergroten van de woning op het perceel Gytsjerksterhoeke 30; Noardburgum
288 J. Bosma voor het vergroten van de woning op het perceel Rijksstraatweg 43; 272 T. van der Wijk voor nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Stateheide 9; 263 A.V. Freriks voor de verbouw van een woonboerderij op het perceel De Zwette 36; Tytsjerk
289 Fam. J. Geerdink voor nieuwbouw van een garage/hobbyschuur op het perceel Suderein 36;
267 Bouw- en Timmerbedrijf Van der Veen voor het vergroten van (bedrijfs) woning op het perceel Lytse Geast 13;
Bouwvergunning fase 1
Ryptsjerk
258 R. Algra voor het vergroten van de woning op het perceel Tsjerkelânsreed 3; Suwâld
293 T. Spijkstra voor het vergroten van de woning en het verplaatsen van de garage op het perceel Zuiderend 19;
Lichte bouwvergunning
Burgum
282 E. Liefaard en M. Zijlstra voor het vergroten van de woning met tuinkamer/bijkeuken op het perceel Van der Ploegstrjitte 20;
280 Kl. Hiemstra voor het vergroten van de woning op het perceel Pater Doesburgloane 26; 260 L. Kielstra voor de verbouw van het voormalig arbeidsburo (intern) op het perceel Trambaan 13;
Garyp
284 J.H. de Vries voor het bouwen van een carport op het perceel Koutenburg 51; 262 Den Dulk/Van den Driest voor verbouw van woonboerderij op het perceel De Broek 2; Hurdegaryp
182 J.A.M. Kortekaas voor nieuwbouw berging/tuinhuisje op het perceel Kobbeflecht 185; Oentsjerk
285 A. Joustra voor het vergroten van de woning met een dakkapel op het perceel Uniasingel 11;
Tytsjerk
259 Y.Y. de Groot voor nieuwbouw van een carport op het perceel Wylgekamp 43; kapvergunning
Burgum
290 J.L. van der Heide voor het kappen van een lijsterbes op het perceel Westersingel 57;


281 A. Sibma voor het kappen van een conifeer + 3 kleine bomen op het perceel Tj. H. Haismastrjitte 2;
273 K.J. de Groot voor het kappen van een boom op het perceel Markt 28; Garyp
292 Heijmans Technische Infra voor het kappen van diverse bomen t.b.v. de waterleiding op het perceel I. Boonstraloane;
Hurdegaryp
278 H. Beista voor het kappen van een boom op het perceel Rijksstraatweg 35; Oentsjerk
279 H. de Boer en Dijkstra voor het kappen van een berk en larix op erfscheiding op de percelen Douwelaan 19 en 21;
Uitritvergunning
Burgum
277 Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente voor het verbreden van de uitrit op het perceel Kwekersstrjitte 3;
Gytsjerk
276 C. Bijlsma voor het verbreden van de uitrit op het perceel Rinia van Nautaweg 20; Hurdegaryp
269 L. Loonstra voor het aanleggen van een uitrit op het perceel Reidlânswei 86; 261 H. Beista voor het verbreden en verlagen van de uitrit op het perceel Rijksstraatweg 35; Sloopvergunning
Ryptsjerk
258 R. Algra voor het slopen van de bijkeuken + tuinhok op het perceel Tsjerkelânsreed 3;

Op grond van artikel 57 van de Woningwet wordt een openbaar bouwregister bijgehouden waarin nadere gegevens over de aanvragen zijn opgenomen. Dit bouwregister ligt bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Bezwaren kunnen in dit stadium niet worden ingediend. Publicatie heeft slechts ten doel de gelegenheid te bieden de procedure te volgen.

actief ingekomen aanvragen week11.balievg1
week11/nr11-04


Aanvragen vrijstellingen

De burgemeester van Tytsjerksteradiel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders voornemens is:

A. Vrijstelling op grond van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te passen voor:
03/31 R. Jager voor het vergroten van de woning op het perceel Pastoriekamp 4 te Burgum;
02/1368 E. Borger voor nieuwbouw van een garage/berging op het perceel Skûlenboargerwei 3 te Eastermar; 02/1077 P.G. van der Heide voor nieuwbouw van een garage/loods op het perceel Kooiweg 2a te Jistrum;
03/128 P. de Poel voor verbouw van de bardancing (garderobe - entree) fase 1 op het perceel Rijksstraatweg 2 te Noardburgum; 02/852 M. Broersma voor nieuwbouw van een hobby-/veestalling op het perceel Rijksstraatweg 40 te Noardburgum.

De plannen liggen met ingang van 12 maart 2003 gedurende twee weken bij de balie Bouwen en Wonen op het gemeentehuis ter inzage.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder bij burgemeester en wethouders schriftelijke bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om vrijstelling te verlenen (Postbus 3, 9250 AA Burgum)

aanvragen vrijstellingen wk11 balievg1
week11/nr11-05


Openbare bijeenkomst welstandscommissie

Op maandag 17 maart 2003 vindt de volgende openbare beoordeling door de welstands- commissie plaats. Dit betekent dat belanghebbende van een bouwplan de mogelijk hebben om hun visie op een bouwplan te geven en te horen wat de visie van gemeente en welstandscommissie is op dat plan. Behoudens het geven van een visie vooraf is het niet mogelijk mee te praten in de beoordeling. De volgende plannen zullen maandag 17 maart 2003 in het gemeentehuis te Burgum worden behandeld:

Vanaf 11.00 uur worden de volgende lichte bouwvergunningen behandeld: 116 Binnendijk 46 Ryptsjerk nieuwbouw garage/berging 182 Kobbeflecht 185 Hurdegaryp nieuwbouw berging/tuinhuisje 189 G.W. Navislaan 20 Burgum vergroten woning met bijkeuken 207 Rijksstraatweg 63 Noardburgum plaatsen reclame 215 De Hageboek 7 Burgum vergroten woning met dakkapel 216 Vossenburcht 16B Hurdegaryp vergroten woning met erker 224 Pastoriekamp 6 Burgum nieuwbouw garage (vervanging)

Vanaf 13.30 uur worden behandeld:
bouwvergunningen:
02-1411 It Heechsân 3b Eastermar nieuwbouw woning + garage 113 Joerelaan 5 Eastermar nieuwbouw berging (stal) en loods 186 Inialoane 34 Garyp wijziging voorgevel en entree winkel 270 Rinia van Nautaweg 60 Gytsjerk plaatsen lichtreclame 295 Elingsloane 6 Burgum wijziging bedrijf van Fixet naar N.V. Karwei bouwvergunningen, fase 1:
119 Slachtedijk 8 Ryptsjerk verbouw woning 167 It Heechsân 33 Eastermar vergroten woning (kap)

Vanaf 15.00 uur worden behandeld:
bouwvergunningen:
84 Menno van Coehoornweg 14 Burgum herbouw woning na brand 103 Lytse Buorren 2 Garyp nieuwbouw dubbele garage 184 Rengersweg 15 Oentsjerk verbouw Pro Rége bouwvergunningen, fase 1:
232 Rijksstraatweg 131 Hurdegaryp vergroten woning (kapconstructie)

welstandscommissie 17 maart .balievg1
week11/nr11-06


Verleende vergunningen/toestemmingen/vrijstellingen

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel maken bekend dat zij:

A. Lichte bouwvergunning hebben verleend: Burgum
03/1240 R. Jager voor het vergroten van de woning met een tuinkamer op perceel De Boek 27;
03/107 M. de Boer voor nieuwbouw berging op perceel Prinses Irenestraat 1; 03/135 P.J. Kuipers voor het vergroten van de woning met dakkapel op perceel Van der Wal- strjitte 23;
Gytsjerk
03/123 M.A. Schievink-Hollander voor vergroten woning op perceel Canterlandseweg 43; Hurdegaryp
03/114 Hanenburg Terpstra voor nieuwbouw garage/berging op perceel Burg. Drijberweg 52; 03/161 H. Kingma voor nieuwbouw carport op perceel Reidhin 14; 03/109 W. Kuperus voor het vergroten van de woning op perceel Tillefeart 17; Sumar
03/185 L.S. de Boer voor nieuwbouw berging/tuinhuisje op perceel S.P. Hoekstraweg 30; Tytsjerk
03/52 G. van der Sar voor het vergroten van de woning op perceel Lytse Geast 17;

B. Bouwvergunning hebben verleend:
Earnewâld
02/997 Meubelmakerij Wester voor de bouw van een schiphuis op perceel De Stripe 14; Garyp
02/1372 G. Landheer voor nieuwbouw woning op perceel Earnewarre 17; 02/934 Arch. J. Dorenbos voor nieuwbouw bedrijfsloods op perceel Eendrachtsweg 13; Oentsjerk
03/202 Postbank N.V. voor het plaatsen van reclame op perceel Van Haersmasingel 4 A; Sumar
03/147 Rendac Bergum B.V. voor nieuwbouw van een berging op perceel Damsingel 32; Tytsjerk
03/200 Postbank N.V. voor het plaatsen van reclame op perceel Buorren 38;

C. Bouwvergunning fase 1 hebben verleend: Hurdegaryp
03/136 H.J. Valk voor het vergroten van de woning (kapconstructie) op Rijksstraatweg 57; Suwâld
03/171 Mts. R.H. Lenes voor nieuwbouw ligbox-stal op perceel Alde Lunewei 2;

D. Sloopvergunning hebben verleend aan: Earnewâld
03/89 Ir. M. Atsma voor sloop van achterbouw op perceel Wiidswei 36; Garyp
02/1372 G. Landheer voor nieuwbouw woning op perceel Earnewarre 17; Jistrum
03/12 H. Jelsma voor het slopen van een schuur op perceel Schoolstraat 16; Ryptsjerk
03/119 M. Smeding voor het slopen van de woning (gedeeltelijk) op perceel Slachtedijk 8;

F. Gebruiksvergunning hebben verleend aan: Earnewâld
03/163 Master Frankeskoalle voor het in gebruik hebben van een school op perceel Eilânsgrien 17;G. Uitritvergunning hebben verleend aan:
Hurdegaryp
03/261 H. Beista voor het verbreden en verlagen van de uitrit op perceel Rijksstraatweg 35;

De plannen liggen bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage. Binnen 6 weken na de datum van deze publicatie kunnen belanghebbenden bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht schriftelijk bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning, toestemming en vrijstelling (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

verleende vergunningenweek11.balievg1
week11/nr11-07Aanvragen Drank- en Horecavergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er respectievelijk op 5 maart 2003 en 7 maart 2003 aanvragen om een Drank- en Horecavergunning zijn binnengekomen voor het uitoefenen van:

- een slijtersbedrijf aan de Markt 69 te Burgum (Mitra Slijterij);
- een horecabedrijf aan de Lageweg 40-42 te Burgum (Chinees Restaurant Kota Radja).
Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf donderdag 13 maart 2003 gedurende 14 dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene en Burgerzaken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

Aanvraag Horeca-exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat er op 7 maart 2003 een aanvraag om een horeca- exploitatievergunning is binnengekomen voor het:

- exploiteren van een horecabedrijf aan de Lageweg 40-42 te Burgum (Chinees Restaurant Kota Radja).

Bovengenoemde aanvraag ligt vanaf donderdag 13 maart 2003 gedurende 14 dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene en Burgerzaken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze kenbaar maken bij de burge- meester (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

publicatie actiefmaart 1-03.gvdl
week11/nr11-08Verleende evenementenvergunning

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerk- steradiel maken bekend dat zij in de periode van 4 maart t/m 10 maart 2003 een evenementen- vergunning hebben verleend voor het houden van:


- een Fluitekruidfair met het plaatsen van een tent op het terrein van de Vertakking te Ryptsjerk van 11.00 tot 18.00 uur op 15 + 18 mei 2003 en van 11.00 tot 21.00 uur op 16 + 17 mei 2003 en het houden van live-muziek op 17 mei 2003 van 21.00 tot 01.00 uur;
- een Iepen Loftspul in het Iepen Loftteater bij de Pleats te Burgum van 21.00 tot 23.30 uur op 13, 14, 17, 18 en 20 juni 2003 (23 + 24 juni 2003 reserve);
- een radio-vlooienmarkt in dorpshuis "Yn `e Mande" te Tytsjerk van 09.30 tot 15.00 uur op 12 april 2003;

- een prestatieloop "Slach om `e Mar" langs de houtwallen rondom Burgum, rondom het Zuidermeer en rondom het Bergumermeer van 11.00 tot 14.00 uur. Start/finish op parkeerterrein van Liudger aan de Freerk Bosgraafstraat te Burgum op 12 april 2003;
- een besloten bruiloft met live-muziek in een damwanden loods op het terrein van Swarte Mar 6 te Noardburgum van 20.30 tot 00.30 uur op 23 mei 2003;
- een kermis op het kantineplein (parkeerterrein) bij de voetbalvelden aan de Fjildwei te Jistrum van 15 t/m 17 mei 2003;

- een kermis op het parkeerterrein naast de sportvelden te Garyp van 9 t/m 12 april 2003;
- een Boeldag met rommelmarkt, draaiend rad en koek & zopie in de manege van IPC aan de Sanjesreed 4 te Oentsjerk van 09.00 tot 15.30 uur op 30 april 2003;
- een stratenvolleybaltoernooi met rommelmarkt voor kinderen en luchtkussen op het gymveldje bij de Thrimwaldaschool en de kruising Waling Dijkstrastrjitte en Ulbe van Houtenstrjitte te Gytsjerk van 10.00 tot 15.00 uur. De kruising Ulbe van Houtenstrjitte en Waling Dijkstrastrjitte is gedurende deze activiteiten afgesloten voor het verkeer op 30 april 2003;

- het plaatsen van een tent op de parkeerplaats tegenover Super de Boer Klunder te Gytsjerk en het houden van een ontbijt voor klanten van 07.00 tot 08.00 uur, springkussen voor kinderen van 10.00 tot 17.00 uur en een besloten personeelsfeest met live-muziek in de tent van 20.00 tot 24.00 uur op 24 mei 2003.

Binnen 6 weken nadat het besluit aan de aanvrager bekend is gemaakt, kunnen belang- hebbenden bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht, schriftelijke bezwaren indienen tegen het verlenen van de vergunning (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

maart 03-2 verleend.gvdl
week11/nr11-09Aanvragen evenementen

De burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders maken bekend dat er in de periode van 4 maart 2003 t/m 10 maart 2003 aanvragen om een evenementen- vergunning zijn binnengekomen voor:


- een Straatvolleybaltoernooi op 12 en 13 juni 2003 van 18.00 tot 22.30 uur en een Beach- volleybaltoernooi op 14 juni 2003 van 10.00 tot 18.00 uur in een tent op het terrein van manege de Marrúters te Eastermar;

- een sponsortocht in het kader van de Wereldwaterdag door kinderen van een basisschool. Route gaat van pompstation Rijksstraatweg Noardburgum naar Twijzelerheide op 21 maart 2003;

- een kinderrommelmarkt op het terrein achter de Ned. Herv. Kerk te Aldtsjerk van 10.00 tot 12.00 uur op 5 mei 2003;

- een rommelmarkt in speeltuin "Bernenocht" aan de Lytse Buorren te Sumar van 09.00 tot 17.00 uur op 17 mei 2003

- een fries kampioenschap fietscross op de fietscrossbaan aan de Westersingel te Noard- burgum van 09.00 uur tot 16.30 uur op 24 mei 2003.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf donderdag 13 maart 2003 gedurende 10 dagen ter inzage in het gemeentehuis bij de afdeling Algemene en Burgerzaken. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden ten aanzien van het verzoek hun zienswijze kenbaar maken bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders (Postbus 3, 9250 AA Burgum).

maart03-2 aangevraagd.gvdl
week11/nr11-10Commissievergadering Bezwaar- en Beroepschriften

Op maandag 17 maart 2003 wordt in de B. en W. kamer van het gemeentehuis, een openbare vergadering van de commissie Bezwaar- en beroepschriften gehouden.

De volgende zaken worden behandeld:

1. (19.30 uur)
Bezwaarschrift van omwonenden tegen het besluit van BenW d.d. 24 december 2002 tot verlening van bouwvergunning voor het plaatsen van een puntdak op de garage op het perceel Kobbeflecht 32 te Hurdegaryp.

2. (20.00 uur)
Bezwaarschrift tegen het besluit van BenW d.d. 30 december 2002 tot weigering van bouwvergunning en tegen de brief van BenW d.d. 3 februari 2003 waarin is gemeld dat niet vergunningvrij mag worden gebouwd, beide t.a.v. een afdak op het perceel Skippersstrjitte 2 te Burgum.

Voor informatie over bovenstaande vergadering kunt u contact opnemen met Didi Boskma-van der Meer, gemeentevoorlichter, tel. (0511) 460 516.

actief cie b en b 17 mrt 2003.kk
week11/nr11-11Thema-avond over vrijwilligersbeleid op 12 maart a.s. in Burgum

Sinds 1 januari 2002 draait in de vijf samenwerkende gemeenten het breedtesportproject `Geef me de 5'. Uit een enquête onder sportverenigingen is naar voren gekomen dat de behoefte aan verenigingsondersteuning vooral ligt op de volgende gebieden:
- Vrijwilligersbeleid (werven en behouden)
- Deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling
- Doelgroepenbeleid (jeugd, 55+, allochtonen, gehandicapten)
De werkgroep Verenigingsondersteuning organiseert op woensdag 12 maart 2003 's avonds om 19.30 uur in Glinstra State in Burgum een thema-avond over vrijwilligers.

Korte schets van de problematiek
Verenigingen hebben moeite om genoeg vrijwilligers te krijgen. Niet alleen bestuursleden zijn moeilijk te vinden, maar ook vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. Heel vaak zijn er voldoende ideeën maar te weinig mensen om het uit te voeren. Oproepen in clubblaadjes of op websites leveren niets op en dus moet er iets anders bedacht worden. Op de thema-avond worden praktische oplossingen gegeven, maar ook projecten als `Ouders graag gezien' en het aanstellen van een vrijwilligerscoördinator kunnen een bijdrage leveren. Er zijn ook verenigingen waar het wel goed loopt. Door het geven van informatie en het uitwisselen van ervaringen hopen wij een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem.

Er wordt op deze avond de nodige informatie verstrekt waarmee iedere vereniging zijn voordeel kan doen. Na afloop van de avond kan per vereniging bekeken worden of er een vervolgtraject nodig en mogelijk is. Iedere vereniging ontvangt na afloop in ieder geval een pakket met praktische informatie over het thema.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met SPORT fryslân en staat onder leiding van Bettie Blümers.

actief thema avond vrijwilligers week 11 2003.kk
week11/nr11-12Iepenbiere riedsgearkomste yn De Pleats

Op tongersdei 13 maart 2003 wurdt yn De Pleats, Schoolstraat 82 yn Burgum in iepenbiere riedsgearkomste hâlden. De riedsgearkomste `nije styl' bestiet út twa parten: in opiniearjend en in beslútfoarmjend part. De gearkomste begjint om sân oere mei it frage-healoerke foar riedsleden. It opiniearjend part begjint healwei achten. Foarôfgeand oan it opiniearjend part is der foar it publyk gelegenheid om yn te sprekken oer punten dy `t op de byhearrende wurklist steane. Foar it begjin fan it beslútfoarmjende part bestiet der foar it publyk ek gelegenheid ta ynspraak oer punten dy `t op dy wurklist steane. It is net alhiel wis hoe let it beslútfoarmjend part fan de gearkomste begjint. Dat hinget ôf fan it slutingstydstip fan it stuit dat it ynformearjend part ôfsletten wurdt.
Wy noegje jo fan herte út om de gearkomste by te wenjen.

Op de wurklist stiet û.o.:

- Frage-healoerke foar riedsleden (fan 19.00 oant 19.30 oere)
Opiniearjend part (fan 19.30 oere ôf)

- Klustering foarsjennings Hurdegaryp

Beslútfoarmend part

- Meidielings en ynkommen stikken

Utstellen fan boargemaster en wethâlders oangeande:

A-stik

- Mienskiplike regelingen en bestjoeren

B-stikken

- Oanpassing mienskiplike regeling y.f.m. fúzje IZA-VGZ
- Frijstelling kêst 19 WRO foar Automobiel-bedr. Veenstra, Woudweg 3, Noardburgum
- Beneaming griffier en loko-griffier

- Selsevaluaasje bestjoerskwaliteit

Voor informatie over bovenstaande vergadering kunt u contact opnemen met Didi Boskma-van der Meer, gemeentevoorlichter, tel. (0511) 460 516.

actief ried 13 maart 2003.kk
week11/nr11-13GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL

Verlenen vrijstelling
Burgemeester van Tytsjerksteradiel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders besloten heeft:

Vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de WRO toe te passen voor:

het uitbreiden van Meubelcentrum Neef op het perceel Rijksstraatweg 74/76 te Hurdegaryp

Het besluit ligt met ingang van 13 maart 2003 gedurende 6 weken bij de balie bouwen en wonen van het gemeentehuis ter inzage.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan door belanghebbenden bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend tegen het besluit vrijstelling te verlenen (Postbus 3, 9250 BURGUM). Bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank kan tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als gevolg waarvan het besluit niet in werking treedt totdat op dat verzoek is beslist (Postbus 1702, 8901 CA LEEUWARDEN).

actief vrijstelling week 11 2003.kk
week11/nr11-14Deel: ' Ontwerp-wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan 'Buitengebied 1997' (tra.. '
Lees ook